▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

نماینده محترم استان ایلام درمجلس خبرگان رهبری

کسی را به استاندار تحمیل نکرده ام/نرمش قهرمانانه یعنی بامؤمن روی گشاده و با دشمن مدارا

کسی را به استاندار تحمیل نکرده ام/فقط دوجلسه بانمایندگان داشته ام/نرمش قهرمانانه یعنی بامؤمن روی گشاده وبادشمن مداراعصرایلام/تاکنون شخصی را به استاندار تحمیل نکردم/درچند سال فقط دوجلسه بانمایندگان استان  داشته ام/ من مستقیماَ به مقام معظم رهبری عرض کردم حضورشما برکات زیادی به همراه خواهد داشت ومردم شریف استان ایلام منتظر تشریف فرمایی شما هستند.ایشان فرمودند:انشااله ببینیم چه پیش می آید/نرمش قهرمانانه یعنی با برادر مؤمن خود باید با روی باز وگشاده  رفتار کنیم وبا دشمن ومخالف با مدارا برخورد کنیم.


گفتگوی اختصاصی وصمیمانه عصرایلام با حضرت آیت الله سید مجتبی طاهری خرم آبادی نماینده محترم مردم استان ایلام درمجلس خبرگان رهبری .ساعت از 23گذشت وبعد از 4ساعت انتظاراین مصاحبه درمحل دفترآیت الله طاهری خرم آبادی انجام شد.
حضرت آیت الله طاهری خرم آبادی درپاسخ به اولین سؤال عصرایلام با این عنوان که مشکلات مردم زیاد است وانها می خواهند مشکلات خود را با شما درمیان بگذارند ومی طلبد حضوربیشتری داشته باشید اظهار داشت:تا آنجا که از دستم برمی آید درایلام حضورداشته ام وتکلیف به اندازه قدرت است.
ایشان با بیان اینکه بیشتر وقت من به عنوان مدیر حوزه وتدریس در دانشگاه وجلسات مجلس خبرگان رهبری وهم چنین رسیدگی به مشکلات مردم استان ایلام درقم چه از طریق مراجعه حضوری وتلفنی سپری می شود افزود:وقت وسیعی دراختیار من نیست که کاملا درایلام حضورداشته باشم اما باوجود سختی راه درسرما وگرما دربین مردم حضور داشته ام.
نماینده مردم استان ایلام درچهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه طی این چند سال درطول شبانه روز به هرگونه تماس تلفنی پاسخ داده ام ودرجریان مشکلات مردم قرارگرفته ام اظهارداشت:ارتباط خوبی هم با مسئولین دوایر دولتی وارگانها سازمانها بوجود امده است.
ایشان درپاسخ به سؤال دیگری درمورد اینکه دردولت قبل از شما برای شرکت درمراسمات وجلسات مهم استانی دعوت به عمل نمی آمد اما دردولت اعتدال حضور شما دربین دولتمردان و مسئولان استان پر رنگ ترشده است  واین ناشی از چه چیز بوده است؟ خاطرنشان کردند:درچند سال گذشته بنا به هردلایلی از بنده برای شرکت درجلسات مهم استانی دعوت نشد اما دردولت جدید این فرصت بیشتر شده وچه درقم ودر استان ارتباط خوبی با این دولت شکل گرفته ودرجریان روند پیگیری مطالبات استان قراردارم وراه ارتباطی باز است.
حضرت آیت الله طاهری خرم آبادی به این سؤال عصرایلام با این مضمون که شما به عنوان یکی از مشوقان وحامیان مهندس مروارید برای حضور درسمت استاندار ایلام ، عملکرد کاری ایشان را در چند ماه گذشته چطور ارزیابی می کنید پاسخ دادند:ایشان شخصی محترم وباتجربه هستند که دارای سوابق اجرایی فراوان واز خانواده اصیلی می باشند که با سعه صدر وحوصله درکاراز یک نوع حالت التهابی خارج است.
ایشان عملکرد مجموعه استانداری ودولت تدبیروامید دراستان را برمسیر اعتدال دانستند وافزودند:عملکرد مهندس مروارید با کمک مسئولان دراستان قابل قبول بوده است.
نماینده  مردم استان ایلام درمجلس خبرگان رهبری با بیان این مطلب که باید حال وهوای منافع شخصی وگروهی راتعطیل کنیم و دیدگاه های خود رابرای پیش بردن کارهای خوب یک شکل کنیم افزودند:البته افراد دیدگاههای مختلفی باهم دارند وصد درصد افراد عقیده متحد ندارند اما آنچه مهم است خدمت گزاری با اختلاف سلیقه درچهارچوب نظام برای اسلام  وملت می باشد.
ایشان ادامه دادند: اگر به دنبال منافع شخصی وگروهی وحزبی باشیم هرگز موفق نخواهیم شد واین منافع نه برای اسلام وملت مفید است ونه برای خود ما .
حضرت آیت الله طاهری خرم آبادی درپاسخ به سؤال دیگری درمورد اینکه آیا تاکنون از مجموعه استانداری ویا مدیران برای گرفتن پست ومقام دراستان به شما مراجعه کرده اند یانه ؟وآیا شخصی بوده که شما معرفی کرده باشید وپست گرفته باشد، اذعان داشت:من دردیدارهایی که بامهندس مروارید داشته ام توصیه های لازم را داشته ام که از همه کسانی که درون نظام هستند استفاده کند .
ایشان افزودند:هرچند افراد مختلفی برای خدمت دراستان درپستهای دولتی اعلام آمادگی خود را به بنده اعلام کرده اند اما تاکنون هیچ شخصی را به استاندار تحمیل نکرده ام وشخص خاصی را تاکنون به ایشان معرفی نکرده ام.
ایشان درپاسخ به سؤال دیگری درمورد ارتباطشان با نمایندگان مردم درمجلس شوررای اسلامی اظهارداشتند:آخرین نشستی که با نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی داشته ام به دولت قبل برمی گردد و دراین چند سال فقط دوجلسه باانها داشته ام که درهرجلسه ای فقط یک نفر از آنها حضور داشته است.
نماینده  مردم استان ایلام درمجلس خبرگان رهبری از پیگیری های کلان خود درحوزه های نفت وگاز ،پتروشیمی  وصنایع پایین دستی پتروشیمی ومیادین نفتی آذر وچنگوله خبردادند وافزودند:درهرجلسه ای آمادگی خودم را اعلام کرده ام اما تاکنون از طرف نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نشستی نشده است که شرکت نکرده باشم.
آیت الله طاهری خرم آبادی درپاسخ به اصلی ترین سؤال عصرایلام با این عنوان که مردم استان ایلام بر اساس علاقه واحساس عاطفی بی صبرانه منتظر حضور مقام معظم رهبری دراستان هستند؛ آیا از طرف شما پیشنهادی به ایشان  شده است؟گفتند:من مستقیماَ به مقام معظم رهبری عرض کردم حضورشما برکات زیادی به همراه خواهد داشت ومردم شریف استان ایلام منتظر تشریف فرمایی شما هستند.ایشان فرمودند:انشااله ببینیم چه پیش می آید(عین جمله رهبری).
نماینده مردم درمجلس خبرگان رهبری درپاسخ به سؤال دیگرما درخصوص اینکه مردم در24خرداد حماسه سیاسی را تحقق بخشیدند واکنون نوبت مسئولین ودولت است تا حماسه اقتصادی را رقم بزنند ؛به نظر شما لازمه تحقق حماسه اقتصادی چیست؟ بیان داشتند:حماسه اقتصادی متوقف به یک امور مقدماتی است و آن عبارت از این است که زمینه ها فراهم شود ویکی از زمینه ها حمایت از دولت تدبیر وامید در مذاکراتی است که با خارجی ها دارد.
ایشان مذاکره کنندگان با گروه1+5را به فرموده مقام معظم رهبری، فرزندان این انقلاب خواندند وافزودند:مذاکره کنندگان به دنبال استیفای حقوق حقه ملت ایران در رسیدن به انرژی صلح آمیز هسته ای هستند وباید کمک کنیم تا ابرغلیظ تحریمها را که مانع تحقق حماسه اقتصادی است برداشته شوند ودامنه این تحریمها جمع شود.
آیت الله طاهری خرم آبادی یکی دیگر از لازمه های تحقق حماسه اقتصادی را تحرکات داخلی وتوجه به درون عنوان کردندوافزودند:تکیه ما براینهاست ودر دنیا تنها نیستیم وباید باهم تعامل داشته باشیم چون حیات اقتصادی یک ملت را در بردارد.
ایشان گزینش مسیر صحیح منابع داخلی ،ذخائرارزی وفروش نفت وگاز را با تدابیر اقتصادی متوجه نیازهای ضروری مردم دانستند نه اعتبارات بلند پروازانه خیالی اموراقتصادی وخاطرنشان کردند:دولت تدبیر وامید به دنبال این برنامه هاست وهمه باید به این دولت کمک کنیم تا حماسه اقتصادی محقق شود.
نماینده مردم استان ایلام درمجلس خبرگان رهبری درپایان این گفتگوبا استناد به روایتی از امام صادق (ع)درکتاب بهار- جلد 72 نرمش قهرمانانه را تشریح کردند وافزودند:فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص نرمش قهرمانانه منشا روایی دارد وبرگرفته صریح ازروایتی از امام صادق(ع) است.
ایشان ضمن تبریک ولادت پیامبراکرم (ص)وامام صادق(ع)این روایات را عنوان کردندوافزودند:مذاکره ما به معنی دست برداشتن از ارزشها نیست وبرای دفع شر اجانب است.
آیت الله سید مجتبی طاهری خرم آبادی با بیان اینکه باید با مخالفان اهل مدارا باشیم ودرجایی که مشکلات هست ودرتنگنا هستیم سازش داشته باشیم اظهارداشتند:"قولو اللناس حُسنا "هم برای دوستان به کار می رود وهم برای دشمنان ومخالفان ،یعنی با برادر مؤمن خود باید با روی باز وگشاده  رفتار کنیم وبا دشمن ومخالف با مدارا برخورد کنیم.
ایشان ادامه دادند:اگر آمده است که مسلمان با مخالفان خود با مدارا برخورد کنند برای این است که بتوانیم مخالف رابا ایمان جذب کنیم و حداقل نتیجه مدارا  دفع شرمخالف از برادر ایمانیمان می باشد.
اصل روایت از امام صادق(ع):
وقولو الناس  حُسنا،للناس کلهم مؤمنون ومخالفهم،اما المؤمنون فیسط لهم وجهه،واما المخالفون فیکلهم بالمداراه لاجتذابهم الی الایمان ،فانه بأیسر من ذالک یکف شرورهم عن نفسه،.عن اخوانه المؤمنین

نظرات   

 
-5 # ناشناس 1392-11-03 17:01
همون با دوستان مروت و با دشمنان مدار منظور هست دیگه نه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # ناشناس 1392-11-26 09:57
اخبادموثق درمورد دخالت...... دارم اگه صلاح باشد عرضه کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group