▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

بخش اول مصاحبه با معاون برنامه ریزی استاندار

بدون رابطه به استانداری آمده ام/یک بار هم با مشایی دیدار نداشته ام/جذب سرمایه گذار اولویت استان

گفتگوی عصرایلام با دکتر عسگریگفتگوی اختصاصی عصرایلام با دکتر حشمت اله عسگری؛ معاون برنامه ریزی استاندار ایلام/دکترای اقتصاد و دانش آموخته رتبه اول کارشناسی،کارشناسی ارشد ودکتری/عضوهیئت علمی دانشگاه ایلام دارای 6مقاله isi درمجلات علمی بین المللی و35مقاله در مجلات علمی ،پژوهشی وترویجی  کشور وچاپ 5جلد کتاب.


دکتر حشمت اله عسگری به عنوان یک تحصیلکرده جوان درچهار سال پیش درزمان اعلایی؛استاندار وقت ابتدا به عنوان مشاور اقتصادی استاندار وارد استانداری ایلام شد که بعداز جلب توجه وی به سمت معاونت برنامه ریزی استانداری ایلام منصوب شد/دکتر عسگری که ورود خود به استانداری ایلام را مصادف دانست با تشکیل جلسه ای از طرف (اعلایی) استاندار ایلام با نخبگان همه حوزه های استان،صحبت  درزمینه اقتصاد درآن جلسه را استارت ورود خود به دولت دهم عنوان کرد/دکترای اقتصاد با دوگرایش اقتصاد بین الملل واقتصاد سنجی ،جوانی بی تجربه که دارای تئوری های زیاد علمی بود وارد  این ورطه شده واکنون بعد از 4سال به یکی ازپخته ترین جوانهای استان ایلام مبدل شده است.
جوان خوش تیپ اقتصاد دان چهار سال پیش اکنون تعدادی زیادی موی سفید به اندازه طرحهای بخش کشاورزی وصنعت دراستان که راکد مانده اند بر سر خود می بیند/از وی به عنوان تنها بازمانده دولت دهم یاد می شود که درسمت معاونت برنامه ریزی تاکنون باقی مانده واز حرفهای وی می شد فهمید که ماندن یا رفتنش از معاونت برنامه ریزی به تصمیم  استاندار بستگی دارد/ وی جایگزینی شخص توانمند دیگری به جای خود را بارها به مهندس مروارید پیشنها داده است(هفته ای یک بار)/عسگری که خود را به هیچ وجه وابسته به هیچ جریان حزبی خاصی نمی داند وبه قول خودش دانشگاهی است افزود: بدون رابطه وبدون فشار سیاسی به سمت معاونت برنامه ریزی منصوب شده ام.این جوابی بود برای کسانی که وی را دراین سمت باواسطه می دیدند.
وی عضویتش در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور باحکم شخص مشایی که درگفتاربرخی از منتقدان دراستان بولد شده است را قویاً تکذیب کردو گفت: من عضو این شورا تا قبل ازدولت تدبیر وامید بوده ام ولی برای یک بارهم با آقای مشایی دیداری نداشته ام وانتصاب من از طرف وزارت کشوربوده و این انتصاب برای تمام معاونتهای برنامه ریزی در سراسر کشوربوده است ومخصوص شخص خاصی نیست وهم اکنون هم دردولت اعتدال این مسئولیت به روابط بین الملل وتشریفات استانداری تفویض شده است/وی هم چنین می دانست گزینه هایی هم برای جانشینی اش از جمله مهندس گراوند در اذهان عمومی منتشر شده است که باردیگر اذعان داشت:تادقیقه ای که درسمت خود هستم به دنبال خدمت به مردم عزیزم ایلام هستم و وقتی گفتند برو با خیالی راحت این سمت را ترک می کنم وبه کار علمی خود  برمی گردم.
دراین مصاحبه به ترتیب اولویت ظرفیتهای استان از بخش کشاورزی و تسهیلات بدون برنامه در دولت قبل به کشاورزان وعدم توان مالی درپرداخت اقساط شروع کردیم تا به بخش مرغداریها وگرانی گوشت علی الرغم تولید دوبرابر ظرفیت مرغ وگوشت در استان رسیدیم .این قسمت بخش اول مصاحبه با دکتر عسگری؛ معاون برنامه ریزی استاندار ایلام است وبخش دوم مصاحبه که تهیه شده است  به دلیل حجم زیاد مطلالب عنوان شده ظرف سه روز آینده منتشرمی شود.
اما بخش اول مصاحبه:
دکتر حشمت اله عسگری که از طرف کاربران عصرایلام هم نقد شده اند وایشان هم به فراخور جواب داده بودند با این عنوان(خوشه های حشمتی که خشکید وجواب کاربران به این مطلب که خوشه های حشمت ها رانخشکانیم) درگفتگویی مفصل با ما  توانمندیها وظرفیتهای اقتصادی استان را برحسب سؤالهای ما عنوان کرد ودرابتدای صحبتهای خود دریک گپ وگفت خودمانی به این سؤال که ارتباط شما با مهندس مروارید چگونه است وایشان را چگونه ارزیابی می کنید،به بررسی ابعاد شخصیتی ومدیریتی مهندس مروارید پرداخت وگفت:اعتقاد قلبی برای انجام امور،قائل شدن وزن برای کارها ،اولویت بندی برای برنامه ها ،تمرکز نمودن روی سرمایه گذاران خارج از استان برای سرمایه گذاری درایلام شامل بخش خصوصی و دولتی واستفاده از ظرفیتهای جدید توسعه ای ومالی(مثل بی او تی وفایننس و....)ویژگیهای مهندس مروارید می باشند.
وی یکی از ایرادهای استان در موضوع سرمایه گذاری در گذشته را اتکا به سرمایه گذارهای بومی استان عنوان کردوافزود:سرمایه گذاران استان اندک با منابع مالی محدودبوده اند ودرابتدا هم بنا بوده است که توسعه استان به دست سرمایه گذاران استان باشد ولی بیشتر سرمایه سرمایه گذاران بومی از محل وام بوده که دوبرابر منابع بانکی را شامل شده است و فشار به بانکها رادرپی داشته است.
دکتر عسگری واگذاری طرحهای نیمه فعال یا تعطیل بخش صنعت از طریق مشارکت به سرمایه گذاران جدید را اولویت استان دراین بخش دانست وافزود:به همه سرمایه گذاران توصیه و اطلاع رسانی شده است که طرحهای نیمه فعال موجود دراستان که البته دارای تکنولوژی نوینی هم می باشند را اولویت سرمایه گذاری خود قراردهند.
معاون برنامه ریزی استاندار از بنیاد برکت به عنوان یکی ازسرمایه گذاران وابسته به دولت دراستان نام برد که قرار است باسهم 20درصد شراکتی بانگاه توسعه ای وبا سرمایه گذاری 150میلیارد تومان دراستان حاضر باشد گفت:این بنیاد بعداز سه تا پنج سال با تحویل موفق پروژه از واحد خارج می شودوطرح را به شریک ابتدای پروژه تحویل می دهند.
وی درپاسخ به سؤالی دراین زمینه که در تسهیلاتی که به بخش کشاورزی داده شد نگاه کارشناسی درکار نبود وبازپرداخت این تسهیلات هم به امری غیرممکن تبدیل شده است وهمچنین اکثر وامهای خورد به اموردیگری از زندگی روزمزه کشاورزان بست وپینه شده است گفت:نکته، نکته درستی است اما استان دربخش کشاورزی حرفهایی برای گفتن دارد وپتانسیل های استان دراین زمینه بسیارند .در تسهیلات تکلیفی با آورده ناچیز مثل وجوه اداره شده کار کارشناسی نشده است ودرهر کارگروهی به دلایلی ازجمله خشکسالی به نفع کشاورزان این تسهیلات به عقب افتاده ودولت مقصر اصلی بوده است.اما درمورد تسهیلات مربوط به طرح توسعه بخش کشاوورزی که 50درصد آن از طرف بانک بوده و50درصد دیگر از محل صندوق توسعه ملی، کار، کار کارشناسی تری بود وتعهد وام گیرندگان بیشتر شده است.درطرحهای کوچک چون نظارت کمتری برانها صورت می گرفت دارای پرت بیشتری بودند و به جز سه چهار ماه اول سال قبل ازارائه تسهیلات خورد به بخش کشاورزی جلوگیری کردیم تا جلوی پرت منابع گرفته شود وفقط به وامهای بزرگ ومتوسط تسهیلات دادیم.
عسگری ارائه تسهیلات  کلان دربخش کشاورزی از جمله مرغداری به دلیل اینکه متناسب باپیشرفت کار پرداخت می شوندرا بسیار موفقیت آمیز ارزیابی کردوافزود:بیشتر طرحهای افتتاح شده دردوسه سال اخیردر حوزه مرغداری بوده است واستان به قطب تولید مرغ درکشورتبدیل شده است ودرتنظیم بازار مرغ کشور از ظرفیت استان ایلام استفاده شده است.
وی افزود:ظرفیت استان وآب وهوای استان ایجاب می کند به تولید مرغ روی بیاوریم وازبازار صادرات مرغ به عراق هم استفاده نماییم و در بخش تولید مرغ به عنوان یک مزیت دراستان بتوانیم به کشورکمک کنیم .ایجاد مرغداری های بیشتر استفاده از صنایع پایین دست وفراوری گوشت مرغ را به دنبال دارد که هم اشتغالزایی به همراه دارد  وهم باعث می شود استان درتعیین قیمت مرغ درکشوردخیل باشد.وبرای این امرهم باید کشتارگاه های جدید دراستان راه اندازی وافتتاح شوند.
وقتی دکترعسگری از کشاورزی ومرغداری به عنوان حرف اول استان نام برد از کمبود منابع آب دراستان ایلام پرسیدیم وگفتیم:بیشتر شهرستانهای استان از نظرمنابع اب درمعرض خطرهستندوهرچند سدهای ناتمامی دراستان با اعتبارات هنگفت وجود دارندکه به بهره برداری نرسیده اندوسالها هم طول می کشد سدهای استان تکمیل شوند اما وقتی می گویید حرف اول استان کشاورزی است باید نگاه بلند مدت وکلان تری به بخش کشاورزی داشته باشید که دکتر اینگونه در سه پاراگراف که درزیرمی آید جواب مارا داد.
دکتر عسگری:درموضوع کشاورزی دوعنصر آب وخاک مهمند. ازنظرخاک که مشکل نداریم ومشکل کمبود اب هم نداریم بلکه مامشکل مدیریت منابع آب داریم و نحوه تخصیص ان به نسبت هکتار مناسب نبوده است. از مجموع 350هزار هکتار از اراضی استان فقط 70هزار هکتار آبی هستند واین ایرادی جدی است. استانمان خشک است ول بی آب نیستیم.
همه سدهای استان با مشکل عدم تخصیص اعتبار وماده215 مواجه هستند. اگر همه سدها به بهره برداری برسند اراضی آبی استان از 70هزار هکتار به بیش از 150هزار هکتار افزایش خواهد یافت.هم اکنون 11ایستگاه پمپاژ آب برای اراضی با وسعت کمتر با پیشرفت بالای 90درصد داریم که حدود 40هزارهکتار از زمینهای کشاورزی از این طریق زیر کشت آبی رفته اند.

مشکلات حوزه سدها باعث شدکه ما دنبال فاینانس برویم و از طریق سامانه گرمسیری که آب نوارخشک مرزی را تامین می کند مشکل آب استان را حل نماییم.این آب از سیروان کردستان پمپاژ می شود با سه شیوه انتقال تونل، جدول ولوله از کرمانشاه  می گذرد تا به استان ایلام برسد.سهم استان از این پروژه عظیم یک میلیارد متر مکعب آب است که می تواند تحول چشمگیری درحوزه کشاورزی وصنایع وابسته به آب به دنبال داشته باشد.
این طرح به  اعتباری بالغ بر8هزار میلیارد تومان نیاز دارد که خوشبختانه با پیگیری های استاندار ایلام  این طرح  به محل فاینانس رفته وجزء تعهدات دولت شده است. همین الان پیمانکار مشخص شده  وپروژه درحال انجام است و بهره برداری از آن برای استان بویژه حاشیه مرز وروستائیان یک تحول اساسی است. این طرح تا سه سال آینده قطعا اجرایی  می شودو به تنهایی 160هزار هکتار از اراضی استان را آبیاری خواهد کرد.
ادامه دارد......
در سه روز آینده بخش دوم مصاحبه منتشرخواهد شد  که درزمینه های نفت وگاز،صنعت و صنایع پایین دست وهم چنین نسخه های درست وغلط دکتر عسگری بیشترخواهید خواند.حاشیه های دیگری از مصاحبه با معاون برنامه ریزی به زودی منتشرخواهد شد.

نظرات   

 
0 # شریف 1392-12-05 08:25
ایشان تنها دکترا اقتصاد استان نیستند و دکتر درویشی، شایان، سایه میری و... در استان داراید دکترای اقتصاد بوده و چندین نفر قبل از ایشان دکترا گرفته اند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # دوست 1392-12-05 19:20
این بندگان خدا امسال دکتراشون رو گرفتن، بعدش هم نه عسکری علامه و نه احمدی و نه صفوی ایلام نیستند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # رحمت 1392-12-05 09:16
دکتر عسگری دانشگاه علامه اهل شهر ایلام هستند دکترای اقتصاد از آمریکا گرفته اند .
تازه جناب دکتر بیژن صفوی، دکتر احمدی، دکتر رشنوادی و ده ها مورد دیگر
فکر کنم ایشان خیلی از خودش "متشکر" شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # شریف 1392-12-05 09:18
چرا نظرات رو کامل رو سیت قرار نمیدی نکنه خدایی نکرده خشکه حساب کردن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # دوست 1392-12-05 19:22
اگه تو خودت رو درست معرفی کردی و پای حرفات ایستادی اون هم چشم. با یه اسم بیجا رو هوا صحبت کردن که فایده نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # Guest 1392-12-05 19:13
چرا قصد تطهیر این آقا را دارید ؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # شهروند 1392-12-05 20:49
دکتر عسگری و با سوادی و بی سوادی ایشان را با مدیران سیستم باید سنجید اگر ... و ... استاندار باشند و رح... و م.....می بله ایشان با سوادند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # اعتدالگرا 1392-12-06 18:25
با وجود افراد ضعيف دراستان ايشان نمايان است وگرنه ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # بدره 1392-12-07 16:47
دوست عزیز محض اطلاع شما
ایشون در دانشگاه تهران و علامه هم رتبه اول دوره بوده اند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # منصف 1392-12-05 20:53
بله ایشان درست می گویند بدون واسطه پست گرفتن . برین ببینین چند تا دکتر و نخبه تو همین استانداری دارن از بی کسی تباه میشن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # ناصر 1392-12-06 01:27
عوضش با........ تو صداسيما تو هر مجله خبري يه خبر ازش ميذاره......... ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 # Guest 1392-12-07 12:05
بی انصاف نباشیم. واقعی ببینیم. همه کسایی که عسگری رو میشناسن میدونن ایشون استاد باسواد و توانمندیه. خوش اخلاقه. بین مدیرای استان بنظر مدرن تر و از جذابیت ظاهری خوبی برای یک سیاستمدار دارد بااینحال در دوره بدی سرکار اومد. دید اقتصادی نداشت. جو زده شد. عجولانه تصمیم گرفت. عسگری اسیر جذابیت سیاست شد و این بزرگترین اشتباهش بود. عسگری باید وجه اقتصاددان بودن خودش رو حفظ میکرد که نکرد.دوره کاریش دوره پرباری نبود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # بدره 1392-12-07 16:53
من خودم در دو ترم دانشجوی ایشون بودم باور کنید خوش اخلاق بودند و در ضمن خیلی هم استاد پری هستند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # بدره 1392-12-07 16:50
لابد کار انجام میشه که صدا و سیما نشون میده و اگر نشون نده میگی دکتر کار نکرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # احمد رضا 1392-12-06 08:15
با سلام و خسته نباشید-آقای دکتر عسگری بنده دارای دو دکترای مدیریت صنعتی از دانشگاه تهران و مهندسی صنایع از دانشگاه پلی تکنیک هستم و الان در تهران دنبال کار می گردم اگه زحمت نیست شما که آدرس ............ رو بلدین لطفا منو راهنمایی کنین می خوام در استانم پست بگیرم از شماهم خیلی رزومه قوی تری دارم در ضمن من هم کار در دانشگاه رو دوست ندارم چون نه شهرت داره نه به نان نوایی میرسی برای همین من هم واقعا دوست دارم پست بگیرم منتظر راهنمایی های حضرتعالی هستم در صورت لزوم من رو راهنمایی کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # محسن 1392-12-06 17:29
ایشون واقعا باید بابت4سال تصدی بر پست معاونت استان برن از خدا طلب بخشش کنن. ........
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سعید 1393-02-08 16:03
فرق شما با دکتر عسگری اینه که شما برای پول پست میخاین و تابلوه توو اون پست با پول کار میکنید مثل شما زیاده در ضمن بعید میدونم رزومتون چیز بدرد بخوری باشه چون اول باید حس همکاری و انسانیتو یاد بگیری جناب دکتر مهندس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # کارمند استانداری 1392-12-06 08:57
لطفا جناب عسگری توضیح دهند چرا با استاندارانی که حواشی مالی و ...داشتند همکاری کرده و در مقابل خیانت هایی که به استان در زمان آنها میشد خفقان گرفتند اومدن تو این مصاحبه پز مدرک میدن مدرک به درد خودتون میخوره لطف کنید بگید چه گلی به سر این استان مظلوم زدید؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # اعتدالگرا 1392-12-06 18:27
همكاري صميمانه ايشان با ........... دراستان- همكاري در طرح هاي ..... و جلسات همفكران ايشان دردولت قبل برهمه روشن است .نميدانيم چگونه است كه الان خود را مدعي تدبير واميد ميدانند؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # بدره 1392-12-07 16:56
خوب توجه کنی اون قسمت بالا نظرات خود مصاحبه کننده هستند در ضمن مدیر سایت هم در پایین اشاره کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # یاسامن 1393-01-13 00:46
جاده شیخ الیاس روستای گلان شهرستان مهران را اسفالت کردنآآآآآآآآآآآ فرین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سعید 1393-02-08 16:08
اون جاده هنوزم خاکیه شاید خواب دیدی پس خیر باشه در ضمن هر دروغی بگید نمیشه بگی که ایشون قبیله بازی کرده یا فامیل باشو سرکار ربده یا کدوم حرکت قبیله ای انجام دادهازی که کاملاً مشخصه . کد.م از فامیل
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # یاسامن 1393-01-13 00:49
آقای کارمند استانداری پس تو چرا خفقان گرفتی فردای قیامت توهم شریک جرم هستی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سعید 1393-02-08 16:06
شماهم مگه همکارشون نیستید شما چرا حرفی نزدید شما چه گلی به سر استان زدید ایشون لااقل یک مدرک دارن که پزشو بدن شما همونم ندارید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # آگاه 1392-12-06 09:31
چرا دروغ!111 پس جمعیت ره پویان وجلسه شبانه گروههای ستاد آقای احمدی نژاد با آقای اعلایی چی دکتر؟ یادت رفته در همان جلسه که در دفتر استاندار برگزار شد ........ داماد اعلایی لیست خواستند و شما و ...... و .... معرفی گردیدید و ...... بابا درسته شما آگاهانه فراموش میکنید ولی حداقل بقیه که میدانند و تاریخ همه چیز را ثبت کرده است. بیائید بخاطر پست و جیفه دنیا خصلتهای انسانی را فراموش نکنیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سعید 1393-02-08 16:10
آقای اگاه اولاً چطور الان یادتون افتاده دوماً خود شما اونجا چیکار میکردید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # بی طرف 1392-12-06 09:37
شما چه مشکلی با دکترای عسگری دارید.چرا فقط دارید کامنت منفی می زارید.باباعسگری جوان تحصیلکرده دانشگاهی است اینقد هم استانی خودمان را تخریب نکنیم.به هرشکلی وارد استانداری شده که مهم نیست مهم اینه که ازجوانان حمایت شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # شاهد 1392-12-06 10:59
ایشون از راههای غیرمتعارف رسیدن به پست خیلی آسونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # سعید 1393-02-08 16:11
میشه راهشو به ما هم بگید؟ راه بلد خودت پس چرا نرسیدی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # اعتدالگرا 1392-12-06 18:29
براي استاندار وحاميان ايشان درعجبم كه چگونه اين نيروهاي محافظه كار را دركنار دولت تدبير واميد پذيرفته اند!
ايشان دراين سالها چه گلي برسراستان زده اند؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # اعتدال 1392-12-06 18:31
يكي از نزديكان تفكر ايشان درحوزه برنامه ريزي (فرهنگي) به همراه وي همواره از مدافعان ..... ... بوده اند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سردرگم 1392-12-09 11:54
منظور عصر ايلام از اين .... ها چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # بدره 1392-12-07 17:02
همین کارا رو میکنیم که استان ما شده کارگاهی برای تجربه اندوزی نیروهای سایر استانها و بعد میرن مرکز پست بهتری میگرن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # اميد 1392-12-06 09:43
عصر ايلام چرا كامنت ها رو حذف ميكني
آقاي عسگري همه ميدونند كه چگونه از سربازي هيات علمي به معاون استاندار ارتقاء يافتيد پس خودتون رو به اون راه نزنيد در ضمن اگه رزومه شما قويه چرا تا الان دانشيار نشديد چرا .....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # بدره 1392-12-07 16:33
مدارک رو ارسال کردند به کوری چشم شما دانشیار که هیچ استاد تمام هم میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سعید 1393-02-08 16:13
ایشون خدمت سربازی در اموزش و پرورش معلم بودند اخبار کذب ندهید لطفاً
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # مدیرسایت 1392-12-06 09:47
با سلام محضر همه مخاطبان محترم.آوردن مقدمه ابتدایی درمورد دکتر عسگری ازجمله ذکر عنوان دکترای ایشان براساس تحقیقات خبرنگار مصاحبه کننده عصرایلام بوده وجناب عسگری هیچ تمایلی به ذکرعنوانهای ذکر شده نداشته ودرج انها با تصمیم مدیریت سایت بوده است.لطفا نظرات تخصصی درحوزه برنامه ریزی استان بپرسید تا ایشان هم جواب دهند.با تشکرازکاربران باشعور وفهیم عصرایلام.درضمن رویکرد مصاحبه با تمام مسئولین استان در راس برنامه های عصرایلام است وبه زودی با حجت الاسلام لطفی ومهندس پولادی و... مصاحبه خواهد شد وبرای طرح سؤال به خبرنگار عصرایلام کمک کنید.سپاس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 # الف. یا.لام. الف.می 1392-12-06 10:57
ایشون از یک طرف به ارای اقتصاددانان بازار ازاد رجوع میکنن و مدام حرفی قشنگ میزنن اما در عمل به دولتی پایبند بودن و هستن که بویی از اقتصاد نبرده. خیفه امسال دکتر........... .. رو با اون سواد بالا و منش خاص با ایشون مقایسه کرد. ایشون چیزی از ااقتصاد نمیدونن فقط یه مدرک دکترا دارن که خوش بحالشون شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # دوست 1392-12-06 12:55
ببخشید دانشگاه تهران و علامه بالاتر تو اقتصاد نداریم.. اگه ایشان سواد نداره وای به حال فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد و .....
بد نیست کمی انصاف داشته باشید؟ شاید هم رقیبش باشید نه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # بدره 1392-12-07 17:40
بالاتر از علامه و تهران نداریم که ایشان نفر این دو هم بودند و عضو بنیاد ملی نخبگان هم هستند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # میهمان 1393-02-02 15:15
ایشان طبق چه مدرک و چه سندی عضو بنیاد ملی نخبگان است؟؟؟
میشه این مدرک رو به بنیاد نخبگان استان ایلام بیارن تا ما هم باخبر بشیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # سعید 1393-02-08 16:16
میخای بگی توو بنیاد نخبگان استان توم کسی هستی ؟ نیازی نیس به سایت بنیاد ملی نخبگان قسمت اقتصاد رجوع کن نخبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # رضا 1393-02-15 15:28
آقا سعید میشه لینک این مطلب رو بذاری، آخه ما سوادمون نمیرسه
آقای میهمان شما هم خودتو ناراحت نکن تو این دوره هرکسی یه مدرک دانشگاهی میگیره به خودش میگه نخبه
اما نخبه بدون عمل مثل زنبور بی عسله
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # میهمان 1393-02-02 15:19
کی گفته عضو بنیاد نخبگان هستند?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # فولادی 1392-12-06 13:09
دکتر عسگری، فردی لایق وشایسته، علمی وتوانمند هستند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # دوست آقای دوست 1392-12-06 14:11
من فکر کنم این آقای دوست که پیام دادن رو می شناسم اتفاقا عکسش رو تو همین صفحه هم دیدم شما چی نمی شناسیدش!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # Guest 1392-12-09 11:56
بالاخره ايشان اصلاح طلب اند يا اصولگرا يا ..... يا محافظه كار؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سعید 1393-02-08 16:18
ایشون ایرانین دلیلیم نداره که حزبی باشن مگه جرمه . .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # رضا آزادی-سرابله 1392-12-06 14:40
دکتر عسگری از اشخاص باسواد-تحصیلکرد ه-باشعور-مردمی واز ذخایر اقتصادی استان هستند وباید قدر وارزش این نیروهای بومی رابدانیم.مطمئنا اگرایشان دراستانی دیگرخدمت میکردند ازماایلامی ها بیشتر درکش میکردند.درطول خدمت هیچ کرکت سیاسی انجام ندادند وفارغ از بازیها وجناح بندیهای سیاسی درمعاونت برنامه ریزی منشاء خدمات ارزشمندی دراستان بودند ودرزمان اجرای هدفمندسازی یارانه ها از اشخاص صاحب فکروعقیده دردولت بودند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # بي طرف 1392-12-06 18:35
دراينجا اينهمه صحبت از ناكارآمدي واشتباهات دولت قبل دارد. مگر ايشان درآن دولت نبودند؟ ازكجا معلوم كه بعدازاين آقايان دوباره چنين افاضاتي برعليه دولت تدبير نفرمايند! ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # پامی 1392-12-06 20:56
آقای دکتر عسگری اهل روستای گلان از توابع شهرستان مهران و فوق فوق فوق العاده باسوادند ...به جرات میشه گفت از نخبه های اقتاد ایلام مثل دکتر اذر و دکتر درویشی اند ....فقط تنها مشگلی دارند خشکند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 # رحمان محمودی 1392-12-07 08:34
..........
خدا عاقبت ما رو ختم به خیر بکنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-5 # آزادپور 1392-12-07 09:46
آره جان خودت. بدون رابطه آمده ای منتهی همین روزهاس که دیگه باید بری.
بای بای
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 # بدره 1392-12-07 16:38
دوست عزیز ایشون اگر هم بره میره دانشگاه و منشا و به کار علمی بیشتر مشغول میشه،
در ضمن از وزارت اقتصاد هم از ایشون دعوت کردند که به عشق ایلام موندن اینجا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # آزادپور 1392-12-07 23:27
بدره جان به تو چی میرسه اینهمه جوش میزنی. خوب بره انگار خیلی برا ایلام منشا خیر بوده که حالا بره همه مردم بدبخت میشن. تازه رفتن به دانشگا به نفع خودشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # سارا 1392-12-08 00:22
برید ببینید روی جلد کتاب طرح توسعه روستایی استان که در زمان اعلایی پول زیادی بابت آن پرداخت سد اسمه چه کسی بجز عسکری وجود دارد اعتبارات بی زباان استان را صرف هزینه کتاب های بیهوده کردند که حالا رزومه قوی داشته باشند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # تدبير 1392-12-09 11:58
آي خوب گفتي. الان هم از اين آقايان ساده! دارن استفاده ميكنند تا فردا پز اونو بدن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # بي غرض 1392-12-09 11:52
راستي آقاي دكتر! نميشه مقداري اين موهاي آويزان جلوي سرت را كوتاهتر كني؟ اين تيپ يك آدم جاافتاده سياسي نيست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # همایون 1392-12-12 22:00
دکترعسگری خیلی خوشتیپه . بنازم به موهاش... موقشنگه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ناصر 1392-12-09 22:02
اقاي دكتر جان چطور در دولت قبل صورت خودتو هم اصلاح نميكردي اما الان كه دولت اعتدال اومده ريشتو كه ميزني هيچ ژل هم قربونش برم ميزني اقاي دكتر رجل سياسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سعید 1393-02-08 16:22
اولاً همون موقع هم همین تیپی بود فقط اون موقع احتمالاً چشم دیدن نداشتی دوماً دولتدار الان که ریشش بیشتره .دیگه یکم فکر کنین قبل حرف خواهشاً
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # علی .م 1392-12-10 08:57
ایشان کار دانشگاهی بکنند بهتر است چون قطعا به واسطه..... آمده است چرا..... گفته ضمنا مدیر دوره قبل بوده دیگه بیشتر از این توانایی ندارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # یک شهروند 1392-12-10 21:20
خودش که بی رابطه اومده هیچ!!! ......... بی رابطه شده مشاور شهردار!! سال دیگه قراره بشه کارمند شهرداری اونم بدون آزمون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # مینا 1392-12-13 08:28
چی شده چرت و پرت ها را که خودت و دوستانت با پول مینویسید میگذارید رو سایت اما حقایق را حذف میکنید ؟ تذکر گرفتید بابتش یا پول ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ز#ر 1392-12-16 01:54
خدای دیگه بس کنید اقای عسکری.تو دولت احمدی نزاد خوب ریش گذاشتی و همراه بودی؟حالا نوبت اصلاح طلب ها شد.شما هم شدی اصلاح طلب؟....... بسه لطف کن صندلی رو خالی کن.تو دولت اصلاحات مرد زیاد هست که واقعا ..........
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # ز#ر 1392-12-18 18:50
سلام وخسته نباشی خدمت شمامدیر سایت.جون من چرا همه حرفهامو در مورد اقای عسکری نشون ندادی تا دلم خنک شه.واقعا حقشه اون حرفها.اقای عسکری دیگه بابا برین دولت اصولگراها نیست.ای خدااااااااااااا اا.با چه زبونی بگیم .اقا دکترا زیاد داریم .باسواد زیاد داریم .خوشتیپ تر از شما هم زیاد هستش.نکنه شما....... .چه لذتی داره روزی که شمارو کنار بزنن ویکی که لیاقت داشته باشه رو بزارن جای شما از اصلاح طلب های افراطی چون اونا (رو) شما یکی رو کم میکنن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # حمیدی 1392-12-19 09:51
اهای ز * ز . شاید دکتر زیاد داشته باشیم ولی دکتر پاک و باسواد و مردمدار مثل دکتر عسکری نایاب است . حالا تو دق کن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # ز#ر 1392-12-22 20:59
[خانم یا اقای حمیدی.من چرا دق کنم؟نکنه دیگه دکتر پاک وباسواد ومردم دار کمیاب شده وماندونستیم.این شمایین که چشم بصیرت ندارین.اره.معلو مه خیلی بیسوادی.درضمن ز#ر نه ز#ز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # ز#ر 1392-12-22 21:07
حمیدی خان معلومه یه دهاتی؟چون اهای نوشتی.خاک تو سرت.مگه سر شالیزاره که نوشتی اهای.خب معلومه جنابعالی باید طرفدار ......باشی.اخه سروته یه.... همه ادب رو از اون .......منتخب تون یاد گرفتین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # سعید 1393-02-08 16:27
اولاً دهاتی بودن افتخاره چون ریشه همه ما دهات بر میگرده دوماً از طرز بیانت و نحوه حرف زدنت مشخصه که یک انسان بی ادب هستید خواهشاً اسم اصلاح طلب بودن رو با این الفاظ خراب نکن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 # هم دوره ای 1393-02-19 21:07
درود بر دکتر عسکری.و درود بر همه ی بچه های روستایی که در سخت ترین شرایط جزو بهترین دانشجویان این مملکت شدن.واقعا متاسفم برای بعضی ها که چنین قضاوت می کنن.شاید همه ی کسایی که ااز روستا به شهرهای دیگه رفتن میدونن که چه شرایط سختی وجود داره؟ من تو اهواز وقتی دکتر داشت کارشناسی میگرفت میشناختمش .ایشون با اینکه از روستا بود ولی دانشجوی زرنگ کلاس بود و تا نصفه های شب برای هم کلاسی هاش تدریس میکرد.من کلا با واژه ی نخبه مشکل دارم ولی اگه به نظر شما نخبه ای هم باشه حق ایشون نیست.کسی که از روستا توانست در سه مقطع دانشگاهیش اون هم در بهترین دانشگاهای رتبه ی اول باشن.چندی مقاله بین المللی و چندین جلد تالیف..عزیز من اگر شک داری ایشون جز نخبگان هستن برو یه سر به بنیاد نخبگان استان بزن البته اگر سواد رسانه ای نداری.در ضمن بسیاری از دوستان من با مدرک ارشد جز این بنیاد هستن..برای کسانی که در مورد ظاهر ایشون قضاوت کردن هم متاسفم چرا که عکس های جلسات قبل از زمان اعلایی تا دوره مروارید وجود دارد.پس خدایی قضاوت کنین که اون دنیا جواب گو هستین.این دنیا گذره پس به خاطر کسی دیگر.کسی رو تخریب نکنیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 # محسن 1393-02-27 17:11
دوست عزیز آقای دکتر عسگری عضو بنیاد نخبگان نیستند.
من اطلاع موثق دارم، پیشنهاد می کنم آقای صید محمدی (مدیر سایت) از بنیاد نخبگان استعلام بگیرن و اعلام کنند.
درسته در دانشگاه های معتبر تحصیل کردن و رتبه شون هم خوب بوده اما عضو بنیاد نخبگان نیستند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 # رضا 1393-02-29 19:01
درست میگه نمیدونم چرا همه خودشونو نخبه میدونن
آقای رستمی در یادداشتشون خیلی خوب گفتن
لطفا این مطلب رو بخونین:
سُرنايي كه از سر گشاد زده مي شود
لینک
http://asreilam.ir/%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/1091-%D8%B3%D9%8F%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D9%83%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D8%AF.html
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group