▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

دوشنبه 2 ارديبهشت 1398 Monday 22 April 2019 16 شعبان 1440

آخرین اخبار سایت

روزمان مبارک

حاشیه ای برمراسم روزخبرنگار/ازطنازی شاعر تادلجویی ازخبرنگارپیشکسوت/بخوربخوردرکمپ مجاورسدایلام

 

 

 

درحالی که داشتیم محیط و فضای کمپ را برانداز می کردیم یک چشممان به مراحل آماده کردن بساط کباب بود چشم دیگرمان به یک طناب بلند وکلفت که حکایت از مسابقه طناب کشی می نمود افتادو جنب وجوشی را دربازوان من ودیگر خبرنگارن توانمند وهیکلی ایجاد کرد اما وقتی مشخص شد که قراراست بایک تیم منتخب وقدرتمند که کلی هم کُری برای ماخوانده بود مسابقه بدیم، فهمیدیم کلاهمان پس معرکه است وبه حاج اقای نوری گفتیم به بهانه نماز وقت گرفته وازین مهلکه بگریزیم.

 

اختصاصی عصرایلام/ساعت 9صبح روز دوشنبه 21مرداد بعداز آمپاس شدید از خواب بیدار شدن وصبحانه خبری خوردن، صفایی به سروصورت دادم تامنزل را به قصد سالن همایش ارشاد شهرستان ایلام برای شرکت درمراسم روز خبرنگارترک کنم.
بعد از کلی تیپ زدن وژیگول بازی(هرچند ازماگذشته) وتیمار دک وپوزومنم منم کردن وبه خود رسیدن ولقوزخوندن برای حضورمتشخصانه درروز خودم،روز خبرنگار، فی المجلس کت وشلوار زمان دامادی ام را بعد از یک سال مجدد برتن نموده وهرچند توذوقم از برای تکرای بودن می زد اما با بسط خاطر به دیدار دوستانم شتافتم.
حضوردر همایش به همراه فرزندخردسالم زمینه بوسهای متناوب ورایگان جماعت خبرنگاری را فراهم نمود.پسرم که تا کنون این همه متفکر وروشنفکررا یکجا ندیده بود مشعشع شده وذوق کنان هوای خانه کرده وگرخید.سخنرانی متداول وطولانی دوستان مسئولین همواره خسته کننده بوده وناچار بچه خبرنگارمان را به سوی منزل رهنمون شدیم.
ما که تلاشهای دوستان خانه مطبوعات را به عینه دیده بودیم وملموسانه حس کرده بودیم دوست داشتیم هرطورشده درمراسم حضورفعال داشته ویک روز زندگی کنیم درسایه قلم.
همه چیز از وقتی آغازید که شاعری بذله گو هرسخن بر لوح کاغذی ذهنش از نشریات کاغذی ایلام حکاکی کرده بود با طنزی شاعرانه نثار خبرنگارن نموده وتا بناگوش دهانهای حضار را بگشود وبساط شادی گسترانید.برخی از دهانها از سر خنده ومزاح باز بود وبالطبع برخی نرگسهای دیگر من باب شاد نشان دادن زرد شده ویخ زده بودند.
حضور درخور مدیران کل درهمایش به ما خبرنگارانی که یکسال تمام اخبارشان را پوشش دادیم وحالا آنان جبران فرمودند حس احترام داد وخاطره بد روز جشنواره زاگرس چند ماه پیش وعدم حضور دوستان مسئول را زدود.بعضی از مدیران به همراه هیئت همراه درهمان وسط مجلس نشسته وبرخلاف برخی از دوستان خودمان جلوننشسته بودند تا بزرگی خودشان را نشان دهند.
روز، روز خبرنگار بود ومدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ایلام تعداد نشریات استان را یک بار دیگر برای خودمان یاداور شد وگفت: حدود صدو پنجاه نفر خبرنگار دراستان ایلام فعال هستند.
حضوراتوبوسی خبرنگاران دربرخی از جلسات دراستان صندلی های را از میزبان هم گرفته بود پس از این امار وازقم زیاد متعجب نشوید.
آقای گهرسودی معلوم بود می خواهند جلسه را کش دهند تا استاندارهم تشریف فرما شوند که بالاخره امدند ما که این بار دراتاق فرمان تمام وقتمان هدر رفته بود از سخنان استاندار نکته ای حاشیه ای دستگیرمان نشد،حیف ودوصد حیف(خوش به حال جناب آقای مشکینی رسانه ای شد).
کلیپی  پخش شد که درآن حرکت نو وجدید خانه مطبوعات ایلام در وجهه دادن به روز خبرنگار با ادای احترام خبرنگاران به شهدای گمنام وقرائت فاتحه بر مزاراز دنیا رفتگان مطبوعات ایلام به تصویر کشیده شده بود .دیدار با امام جمعه ایلام هم برای اولین بار شایسته تقدیر شناخته شد.
ازنشریات محلی پنج نفر به قید قرعه وازنشریات سراسری 3نفرو ازخبرگاری ها هم دونفر تجلیل شدند.ازخبرنگاران پیشکسوت هم تقدیروتشکر به عمل امدو استاندار ایلام به پیشواز آنان رفت وادای احترام نمود.یکی از پیشکسوتان محترم ازقلم افتاده بود وایستاده گزارش عملکرد داد وتمام سوابق خود را ازسال 55وحضور درخبرگزاری پارس یاداور شد وبا پادرمیانی معاون سیاسی به بالای سن فراخوانده شد واز وی دلجویی به عمل امد. شیخ نوری آناً قول دویست هزارتومان به ایشان دادند وغائله با یک عذرخواهی ختم به خیر شد.
استاندار ایلام درخواست نمود از بانوان خبرنگار هم تجلیل به عمل آید که حجت الاسلام شیخ جواد نوری از منظرشوخی و مزاح گفتند:کیوانوی(خانم بزرگسال)خبرنگاری نیست ازش تجلیل کنیم؟سه  تن ازخانمهای خبرنگار باسابقه  از استاندارقول دریافت جایزه گرفتند.
دوتن از معلولین خبرنگار هم تجلیل شدندوهم چنین ازخانواده های مرحوم رشنوادی ونورالهی تجلیل به عمل آمد.

پارتی بازی علنی مجری(همتی)برای خبرنگار همشهری اش که ازشهرستان ایوان بود درموقع قرعه کشی وخواندن شماره اش  باعث خنده اجباری شد.ازخبرنگارن شهرستانی هم تقدیدشد.
این مراسم برای اولین بار به این شکل برگزار می شد وقطعاً ایرادات ونقصهایی داشت که امیدواریم درمراسمهای بعد کم نقص تر برگزارشوند.
 وعده های ناهار وکباب گوشت قرمز واختصاصا کاوِر(بره) موجب شد شکمهای ماخبرنگاران صابون خورده وبا یک ته بندی مختصرازآبمیوه وکیک بعداز مراسم برای حضوردرکمپ کنار سد ایلام گسیل شویم.
وقتی به کمپ رسیدیم اولین چیزی را که نورچشممان شد گوشت به سیخ زده شده وآماده کبابی بود که قرار بود کف صابون را ازشکمها شسته و بعد از یک ساعت دیگر فقط استخوانهایش باقی بماند.
درحالی که داشتیم محیط و فضای کمپ را برانداز می کردیم یک چشممان به مراحل آماده کردن بساط کباب بود چشم دیگرمان به یک طناب بلند وکلفت که حکایت از مسابقه طناب کشی می نمود افتادو جنب وجوشی را دربازوان من ودیگر خبرنگارن توانمند وهیکلی ایجاد کرد اما وقتی مشخص شد که قراراست بایک تیم منتخب وقدرتمند که کلی هم کُری برای ماخوانده بود مسابقه بدیم، فهمیدیم کلاهمان پس معرکه است وبه حاج اقای نوری(رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی) گفتیم به بهانه نماز وقت گرفته وازین مهلکه بگریزیم.
کم کم دلهره ها بالا گرفت تااینکه یکی دونفردیگر از خبرنگارن وخود شیخ نوری باما همراه شدند وسینه ها جلوترامد و وارد میدان نبرد شدیم. یک پایمان ترس بود یک پای دیگرغیرت.با کمک صلواتها وحضورمعنوی حجت الاسلام نوری وزنه معنوی ومادی ما فزونی گرفت وچنان غیرتمان برترس مستولی گشت که نفهمیدم کی دوتیم ازهمین تیمهای سراسر ادعاها را با قدرت شکست دادیم وقهرمان شدیم.
رئیس خانه مطبوعات هم اونقدر ذوق کرده بود که فی المجلس قول هدایای نفیسی را به تیم خبرنگاران داد.مدیرکل فرهنگ وارشاد هم از تیم مشترک مطبوعات ورحانیت  تشکر نموده واز روحانی معزز به عنوان وزنه ای معنوی برای غلبه برترس ما وشکست رقیب یاد کرد.
ماهم که شوق وذوق برد برسراسر وجومان چنبره زده بود باعضلاتی گرفته ومتورم راهی نمازوناهار شدیم.از پذیرایی گرم و صمیمانه فرماندار شهرستان ملکشاهی وبخشدارگچی درهوای بسیارگرم واقعا باید تشکر کنیم.معلوم شد استاندار ایلام هم واقعا درکباب خوردن ید طولائی دارند.

نگید چون بخوربخوربوده ماخبرنگارارن شکمو هستیم، خیر.همه خوردندوهر روزبرایشان روزشان است کسی چیزی نگفت حالا یک روزهم ما بخوریم مگر چه می شود؟
آن روز، روزی به یادماندنی برای من ودوستانم رقم خورد.روزخبرنگار مبارک باد.یک روز ازتاریخ به نام قلم/روزخبرنگار متفاوت تراز همیشه.


 

 

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group