▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

ضرورتها و موانع مدیریت جهادی

 مدیریت جهادی,ایلامعصر ایلام : ظهور و بروز سازمانهای اجتماعی و گسترش آنها، از مهم ترین نیاز های تمدن بشری است ،در پازل جامعه ، سازمانهای متعددی طراحی و تنظیم شده است که هر کدام کار تکمیل و بروز رسانی این پازل را بر عهده دارند.

 در فرایند حر کت آرام سیستم یک جامعه کو چک و بزرگ ،نوعی رقابت حا کم است که ملاک مفید و یا مضر بو دن ، بر ایندو خروجی این روند است  نه شیو ه اجرایی آن ،درمان راتوان رسیدن به سیبل زندگی ،آنچه مهم است،رفاه بهترجمع بیشتری از ساکنان یک قطعه از زمین خدارا دراثر عمل گردانندگان اموراجرایی .

در تعار یف امروزی ، مدیریت به عملی اتلاق میشود که در یک زماه معین و مکان مشخص ،با بکار گیری موثرمنابع ، مفید ترین منافع را نصیب جامعه هدف نماید ، شناخت سر مایه های مادی و معنو ی ، قدرت سازماندهی و نظارت ، ایجاد هیجان مثبت ، کنترل روند و تشخیص مسیر حر کت ، از مهم ترین الزامات به سرانجام رسیدن کاروان مدیریت است که باید علم ودانش ، موقعیت شناسی ، و فق و مدارا ، هنر و خلاقیت و هو شمندی را هم بدان افزود.

عالمان عرصه مدیریت ، تعداد چهار  نقش ، تو لیدی ،اجرایی ، ابدایی و ترکیبی  را برای یک مدیر در بدنه یک نظام اجرایی قائلند که میتواند روند پر رمز و راز مدیریت را به سر منزل مقصود واقعی برسانند.

 هر مدیری ، با توجه به نوع کار ، سطح سازمان و شر ایط محیطی و موقعیت ملی و فراملی خود، به درجاتی از مهارتهای علم مدیریت نیاز دارد .

سختی و صعو بت کار هدا یت یک مجمو عه اداری ، اقتصا د ی ، فرهنگی ، صنعتی ، اجتماعی و یا سیاسی ، بستگی به نگر ش متو لیان  ان دارد .

 بقول ما کسیسم گوری ، اگر نگاه به مجمو عه کاری ، نگا هی عا شقا نه و تفر جی با شد، زندگی لذ تب خش است ، اما اگر به لعاب روزمرگی  و رفع تکلیف رنگین شد ، نتیجه کار به یک بردگی عاجزانه تبدیل می شود.

 درآرشیو های قد یم و جدید ،فا یلهای مدیریتها در مکا تب و ادیان مختلف ، تعا ریف و اشکا ل و ابزار زیا د ی بر ای مو فقیت یک مدیر جز ء و کلان  احصاشده است که به تو انمندیهای فنی،علمی،تجربی ،ذاتی، اکتسابی،ادراکی ،تعقلی،ما لی،مدیریتی ،حمایتی و هدایتی و مقبو لیت اجتماعی،از مطرح تر ین آنها است .

اما با ورود نظام جمهور ی اسلامی ایران به چرخه مدیریت رژیمهای سیاسی جهان ، نو عی مدیریت متفاوت با مشخصه ها و کارکرد ها ی نو ین ،خو درا به رخ عا لم کشیدکه تا کنو ن، مدل آن در هیچ جا ی جهان سا بقه نداشته است .

این مدل پو یاکه درایده های الهی حضر ت امام خمینی ره متبلور بود و اکنون فضای دنیا را به عطرخود معطرکرده است ، مخصوص دین بزرگ اسلام وآموزه های زیبای قرآن کر یم است.

 درمدیریتهای غیر جهادی نداشتن تعهد و معنو یت ، سود جو یی محض ،خا ص گرایی و ندا شتن با ورهای عمیق الهی ،رفاه کلی و عا فیت خو اهی ، ندا شتن دغذ غه  مردم ، نگاه بظا هر تحو ل مد یر یت ، بی تو جهی به عدالت اجتماعی و تسلیم برو کرا سیها ی رایج و بی خا صیت ، به چشم میخورد و مد یران حو ل ا ین سیستم به روز مرگی گر فتارند .

اما دردل مدیریت جهادی،مدنظر مقام معظم رهبری ،قطار مدیریت برریل روان ، کسب رضایت خدا ،رفاه مردم ،مصلحت انقلاب اسلامی ،تکلیف گرایی ، عقلانیت اخلاق محو ر، ایثارو اخلاص ، اعتماد ملی ، توا ن و تعهد فردی ، نیت الهی ، نگاه عبادت گرایا نه بکار ، جا معیت گرایی و رو حیه مبارزه با فقر و فساد و عشق به محرو مین با یددر حر کت با شد تا به ایستگاه سلا مت بر سد .

ضرورت اعمال مدیر یت جهادی

در دهه چهارم انقلاب اسلامی ، مدیر یت جها دی یکی از ضرور تهای انقلاب اسلامی است ، زیر ا عبر تهای مدیر ان غیر جها دی در فراز و فرود های انقلاب ، فا صله زیاد با رقبا ی جها نی ، رسیدن به مفاد با لا دستی ، عبور از سد مشکلا ت مبتلا به  در حوزه ها ی گو نا گو ن ، ایستادگی در مقا بل هجمه معاندان ، تزریق رو ح امید در کالبد جا معه ، حفظ ارمانهای متعا لی ایران ، پا س داشت تاریخ و تمد ن ملی ، پاسداری از خو ن شهدا و استحکام پا یه های اصو ل نظام دینی و تثبیت ان در تاریخ ، ضرورت اعمال مدیر یت جهادی را صد چندان کرد ه است .

تا کید رهبر عزیز انقلا ب اسلا می بر اجرای مد یریت جها د ی بعنو ان اصلی تر ین راهبر د اقتصاد مقا و متی بر رمبنا ی استد لال عقلی و نگاه  ژرف به گذشته انقلاب و حو ادث پیر ا مو ن ان است   .

به فر جام رسید ن اصل انقلاب عظیم ملت ایرا ن ، عبو ر سر افرازانه از آزمون سخت دفاع مقدس ، استواری ارا ده ایران اسلامی در مقا بل تهدیدات داخلی و خا رجی همه محصو ل یک مدیر یت جهادی ا ست .

در سخت تر ین هنگا مه های دو ران او ج گیر ی نهضت اسلامی  که تعداد زیادی از نخبگان نیز ان را یک وا قعیت دست نیا فتنی مید انستند ، مدیریت و مجا هدت امام ره و ملت ایران ، این  تئو ری خشک را به یک واقعیت شیر ین تبدی ل کرد ، در نفس گیر تر ین روز های جنگ تحمیلی که از زمین و هو ا و در یا بر ملت ایران اتش می بارید ، این تدابیر جها دی بود که پیروزی را رقم زد .

مو قعیت انقلاب درارائه الگو ی مو فق بر ای اداره جو امع سبب رضایتمندی ملی درامنیت اجتماعی ،تفو ق قدرتمند انه بردسیسه های نرم افزاری دشمن ،تو سعه نوآوریهای موردنیاز ،به فعلیت درآوردن ظر فیتهای فردی وجمعی وکسب منزلت جهانی درافکارعمومی عا لم نیز همه ازدست آوردهای این مدیریت کارآمد است.

 مو انع مد یر یت جهادی

برای بروزونهادینه شدن مدیریت جهادی واجرای منویات رهبرعظیم الشان انقلاب اسلامی ،موانع و مشکلاتی به چشم میخورد که همه با ید برای برطرف شدن این مو انع تلاش کنیم .

1-       تعر یف جامع و شنا خت کا ملی از این رو ش مدیریت کا رآمد تا کنو ن ارائه نشده و عده ای نیز خو درا به تجا هل زده و ایده های منفعت طلبانه خو د را بجای مدیریت جهادی درجامعه عملی مینما یند و با بی نظمی و کم تقو ایی ، به بها نه اقدام جها د ی ، در جا معه تو لید تنش میکنند .

 2 - و جودبرداشتهای زیرکانه و دشمن پسندازمو قعیت انقلاب و حاکمیت یک نو ع مدیریت غیردینی که بیشتر انبان غرب و استکبارعالم رابه یدک میکشد،درجامعه ،رسیدن به اصل مدیر یت جهادی رادرکشور به مشکل ومو انع سختی روبرو کرده است که اصلاح این نگاه مضر نیزکار همه دلسوزان به انقلاب اسلامی است .

3-       سو ء استفاده طیفی از افراد و جر یانهای مو جود جا معه از اشعار و ارزشهای انقلابی بنام تدابیر جهادی وبه تبع آن ، تضعیف اقدامات قا نو نی مسئو لین اجرایی وکندکردن روندمدیریت جهادی ،نیز سیر با طلی است که دررسید ن به مدیریت جهادی ،ایجاد اشکال کرده است که بایدبا تدابیرعمومی از این ما نع هم عبورکنیم .

4-       و جود غفلت و اقدامات  شعارگو نه مدیران اجرایی نسبت به دغدغه های مقام معظم رهبری دررو نق نگرش به مدیریت جهادی ،هم معضل دیگری است که مانع اجرای درست و سریع کارشده است و رفع آن نیاز به یک عزم ملی دارد .

5-       فقدان تولیدمحصول تفکرات ارزشی وجهادی درفرایندچرخه فعالیتهای فرهنگی کشورو ترویج رو ح و جسارت جهادی و اصلاح مدلهای متقلبانه را نیز بایدازآفات و مضرات این طر یق نورا نی تلقی کرد و برای تلطیف آن کمک نمو د.

6-       مدیریت جهادی ،قانون شفاف،شر ح وظایف روشن، پشتوانه عملی ،تبلیغات جا مع، مرکز تصمیم گیری اجرای متمرکز، سیستم قضا یی هما هنگ ، اعتبارات مکفی و یک جا و سربازانی فداکارنیاز داردکه به نظرمیرسد بیشتر این امور برای عملی کردن این رو ش انقلابی درجامعه کنو نی ما مهیا نیست که با یدبرای این ما نع بزرگ هم چاره هائی اندیشید .

7-        امید است که بفرموده مقام معظم رهبری(درجمع کارگزاران نظام درتاریخ نهم شهریور92) درسایه تدابیرمدیریت جهادی ،به برکت انقلاب اسلامی،نظام اسلامی،دو لت اسلامی،کشور اسلامی وتمدن اسلامی راشاهدباشیم،آن وقت فرهنگ اسلامی ،فضای عمومی بشریت رافراخو اهدگر فت و همه اینها فقط با مراقبت و تقوای الهی عملی فردی و اجتماعی ،قا بل اجرا است

چنین باد

سیدحرمت الله موسوی مقدم

 

 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group