▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

حماسه‌ای بنام نهم دی

سايت ويرا -سيدحرمت الله موسوي مقدم- حماسه فعلی است غیرعادی که معمولا ممزوج با عشق است و برایند آن با هر افکار واندیشه ای سازگاری ندارد.

حماسه هم میتواند دروجود فرد متجلی شود وهم قادراست درافعال اجتماع ببار بنشیند.این واژه در ادیان و فرق مختلف دارای کاربرد خاص و منشا تفاسیر متفاوت است، اما در دین اسلام از منزلت و قداست ویژه ای برخورداراست.

حماسه در ابعادسیاسی،اجتماعی،فرهنگی، اقتصادی، علمی،آموزشی،نظامی،خانوادگی وصنعتی قابل بروز و ظهوراست.

رسم زمانه همیشه چنین بوده است که حماسه را عده ای می سازند، بعضی را بهره میگیرند وتعدادی نیز پاسداری میکنند.

یکی از الزامات حیات حماسه،تولید چالش وایجاد مانع درمسیر حرکت کاروان حماسه سازان وتقابل وتعارض با اهداف وارمانهای ملی ومنافع جمعی است که زمینه تولد حماسه وتجلی اراده ملتی را متجلی میسازد، باعث وبهانه ظهورحماسه نهم دیماه سال88بدمستی قلیلی ازعناصر مجعول وبی هویت و بازی نامتعارف با اهداف واعتقادات و خطوط قرمر نهضت بزرگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران و تشویق و تشجیع این ناهنجاری ملی و اجتماعی ازطرف جهان سلطه بود.درفرایند یک حماسه،سه دسته مدخلیت دارند و نقش می آفرینند عبارتند:حماسه سازان، حماسه داران وحماسه خواران

آنانیکه حماسه را می آفرینند و میسازند، اقشار پاکباز و نیک نهاد مردمند که صرفا بمنظور گریز از نابسامانی ورسیدن به نقطه ایده‌آل برعلیه متجاوزین به جهاد برمی خیزند،بهره‌برداران از نعمت حماسه را نیز افراد بی‌درد و فرصت طلب جامعه تشکیل می دهند و در فضای انقلاب میچرند و میخورند و حماسه داران هم معمولا رهبران و بنیانگذاران نهضتها هستند که صحنه گردان واقعی ،مدیران و کنشگران مستقیم فرایند هر گونه تغییر و تحول اند.

گرچه خسارات جانی ومالی و بیقراریهای اجتماعی را دراین فرایند، حماسه سازان متحمل میشوند و منافع و مکنتها را نیزنصیب حماسه خواران میگردد، اما نقش اصلی را درتداوم هرجریان فکری و اجتماعی به عهده رهبران و بسترسازان و مرز نگهداران نهضت است که بایدبه درستی حماسه داری نمایند وحماسه را از هرگونه گزند متجاوزان مصون کنند.

سهم ونقش حماسه خواران وحماسه داران به روشنی در آئینه تاریخ قابل رویت است ومایه عبرت، اما برای بهره گیری ازاین فراز و فرودهای متعدد تاریخی، به اکسیر بصیرت و مسئولیت پذیری وحس وطن خواهی و دشمن ستیزی نیاز مبرمی است که در حماسه بزرگ نهم دیما ه مستور وموجود بود که در اوج هوشمندی ،ذکاوت سیاسی ، نهایت ولایت پذیری وموقعیت شناسی،هم حماسه داری کردند وهم از حماسه خواری جلوگیری نمودند.

درپاسداری ازدست اورد انقلاب اسلامی، برای حماسه سازان یعنی مردم و حماسه داران یعنی مدیران ورهبران بصورت مجزا مسئولیتهای متعدد و مهمی تعریف شده ومورد تاکید قرار گرفته است که در کنار اهمیت و عظمت حما سه سازان،نقش وسالت حماسه داران بسی مهم و سرنوشت سازتراست زیرا حماسه داران(رهبران) قادرند که در لباس تزویر و خدعه و تردید و پیله تشکیک ، دست رنج سترگ و ثقیل حماسه سازان را به بهای کم حراج نمایند.

آره:حماسه داران بعنوان پاسدارونگهبان وجهت نما و مسیر یاب حماسه و امانتدار حماسه سازان،باید در اوج تدین وتعقل و تفکر و تعرف،حماسه را چون نگینی بر انگشتری جان و جهان خود دوست داشته و به او عشق بورزند تا بتوانند حماسه داری نمایند و از دستیابی حماسه خواران به امانت مردم جلوگیری کنند.

از بعثت رسول خدا(ص) تاحکومت علی (ع) واز نهضت حسینی (ع) تا انقلاب خمینی ره ، حماسه خواران فرصت طلب با سوءاستفاده ازصداقت حماسه سازان و قصور حماسه داران، با ابزار دیالوگهای به روز و نقابهای متفاوت و بدلخواه خود،بازده حماسه سازان را به سود خویش و تبارشان مصادره کرده و در لعاب خیانت و بی صداقتی،منافع حماسه داران را به تاراج داده اند .

جریان نهم دیماه سال 88حرکت خائنانه وپیچیده ای بودکه به مددمکائد ومقاصد شوم استکبارجهانی طراحی ودرقالب راهبردتقلب درانتخابات وبه قصد تصاحب دست آورد حماسه سازیهای ملت سلحشور ایران اجراشد،اما به یمن مدد خدای منا ن،هوشمندی مقام معظم رهبری بعنوان جهت نما و چشم بیدارانقلاب اسلامی و نهایت ولایتمداری مردم ، ناکام ماند ونتیجه ان به رسوایی وانزوای طراحان ومجریا ن و تقویت اساس انقلاب اسلامی منجر گردید.

درکناروظیفه شناسی وتکلیف گرایی ملت، نقش مهم را درکشف، هدایت و خنثی سازی سناریوی براندازشراره نهم دیماه 88،رهبرعزیزوبا کفایت انقلاب اسلامی انجام داد و ایفا نمود وگرنه غوغا سالاران داخلی و صحنه گردانان خارجی،آسیب بسیارسنگینی را به راه ومسیرومنافع ملت سرافراز ایران تحمیل میکردند وبه همین منظور ومقصود است که پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی(ص)دربیا ن مقام ومنزلت رهبران دینی میفرمایند:هرکسی که بخواهد رهبری چها رنفررا برعهده بگیرد با یدعقل ده نفررا داشته واگربخواهدرهبری وهدایت ده نفررا عهده دارشود بایدعقل چهل نفررا داشته باشد ولذا با ید برتوان وتفوق وتشخیص وتفکرخلاق وراهگشای رهبرمعظم خود ببا لیم و بخاطر وجود این نعمت الهی، خدای کریم ورحیم را شاکر باشیم.

صحیفه سبز انقلاب اسلامی ایران،پازل رنگینی است که تا کنون میلیونها حماسه سا ز و صدها حماسه داردرآن تربیت شده وچهره هزاران حما سه خوا رنیز کشف و به قعرذلت وحزیزضلالت سقوط کرده ودرتمام قطعات تاریخ این نهضت ، حسرت خوشحالی حماسه خواران را به یک روئیای دست نیافتنی تبدیل کرده است .

ظهور وبروز انقلاب اسلامی،اداره موفق جنگ تحمیلی، پا یه ریزی نهاد مقدس بسیج، تحقیر آمریکای متجاوز،اجرای نهضت سا زندگی درکشو،پروژه حیاتی انرژی هسته ای،هدایت جریا ن ریشه داربیداریهای اسلامی درمنطقه،مبارزه موفق با پدیده شوم ترور و تکفیر،اشراف امنیتی برمنطقه وجهان و تامین مطلوب و بی سابقه امنیت ملی ودهها موردازحماسه های ملموس وماندگاردرلوح نورانی انقلاب اسلامی ما محفوظ و محصور است که یکی از انها مها روبه فرجام رسانی دسیسه شوم دشمنان ملت ایران درنهم دیماه 88 است که با اشراف رهبرعزیرانقلاب اسلامی وفداکاری وایثا رملت سربلند ایران ختم بخیر شد و کوس رسوایی همه توطئه گران ملی وخارجی را به صدا در اورد.

درپرده اول نهم دیماه88،خارج نشینان طراحی کردند،نوچه های منطقه ای دلار دادند،پیاده نظامان خائن داخلی بسترساختند،فریب خوردگان مزدورآتش بپا کردند،چماق داران نادان اجرا کردند، نقابداران خود فروش،اموال مردم را به اتش کشیدند،انقلابیون عاقبت به شرتشویق نمودند،رسانه های بیگانه تبلیغات کردند،بانگاهها ی دروغ پراکنی غرب بزرگنمایی کردند،سران فتنه چه داخل وچه خارج باد به کبکب اندختند ،خوش خیالان بی عقل دولت درسایه تشکیل دادند،احساس گرایان بی بصیرت به هم تبریک میگفتند،اراذل واوبا ش عربده کشان به جان ومال ونوامیس مردم تعرض نمودند،بی شرافتان فاقداخلاق به کشف حجاب اقدام کردند و تئوری سینهای سطحی نگر به تحلیل پروسه بر اندازمی پرداختند.

اما:در پرده ای دیگراین امتحان الهی،رهبری تدبیر نمود،دولتمردان امتثال امرکردند کردند، مردم حماسه ساختند،بسیجیان جان دادند،خادمان به خدمت مشغول شدند ،سربازان گمنام حما سه آفریدند،رسانه ها شفافسازی نمودند،مبلغان به تبیین رسالت پرداختند ، اندیشمندان پژوهش کردند ، نیروهای مسلخ جان را در طبق نهادند، سپا ه پاسداران تحلیل و طراحی برعهده داشتند،جامعه شناسان به کالبد شکافی موضوع پرداختند ، انقلابیون خشم خودرا بروز دادند ،احاد مردم برعلیه آشوبگران فریاد سردادند و خلاصه : حماسه سازان به حماسه سا زی مشغول شدند، حماسه داران اوج تعهد خودرا به نمایش گذاشتند و حماسه خواران در سوراخ ذلت لوئیدند و بدین سا ن ، حماسه ای دیگر شکل گرفت به نام حماسه بزرگ نهم دی:

در این این حماسه ،چند چیز معین شد و چند نتیجه نیز بدست آمد:

1-حفظ اصل واساس نظام جمهوری اسلامی ایران خط قرمز ملت سربلند ما است وباهیچ قیمتی قابل معامله ومعوضه نیست.

2-حماسه سازان وپاسداران واقعی این نهضت بزرگ اسلامی، تک تک احادمردمند وسر انجام حال واینده این مملکت مدیون حضورحماسی این ملت با شرافت است .

3-چشم بینا ی ملت وگوش شنوا و وجدان بیدارآنان درکوتاهترین زمان ممکن، سره را از ناسره تشخصیص ورای مقتضی را درهرزمینه صادروخود نیزبه اجرای این حکم اقدام میکنند.

4-صدارت و مانایی حکومتگران و دولتمردان ومتولیان درتمام سطوح و شئون این کشور،مدیون ووابسته به قدرت بی بدیل مردم است.

5-کلید حل مشکلات واهرم عبورکشتی انقلاب اسلامی ازدالانهای طویل ووسیع خطرات و بحرانهای سیاسی واجتماعی و خارجی وداخلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدست مقام معظم رهبری است.

6-مردم ایران پاسداردست اوردهای انقلاب اسلامی،خون شهیدان و امانتدار نهضت حضرت امام راحل بوده و شایسته هرگونه خدمت ورفاه بی منت هستند ووظیفه مسئولان درتمام قوا، ارائه خدمت صادقانه به انان است و تلاش برای رفع حوائج روزمره و تقویت زیرساختهای خدماتی است و نجات جوانان از بیکاری و سر گردانی.

امیدواریم که خدای بزرگ به ملت و دولت و رهبری و نیروهای شریف مسلح ما فتح ونصرت و پیروزی عطا کند و عبرتهای عاشورایی یوم الله نهم دیماه سال88 را چون دری گران بهاء درذهن و فکر و اندیشه خود حفظ و اجرانمایند

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group