▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 28 اسفند 1397 Tuesday 19 March 2019 12 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

وظایف دولت ها از منظر علم اقتصاد

وظایف دولتها از منظر عل اقتصاداختصاصی عصرایلام/ دکترباقر درویشی/دويست سال پيش انديشمند بزرگ اقتصادي « آدام اسميت » در عبارتي بسيار معني دار چنين اظهار داشت كه هيچ موردي تا اين حد جمع اضداد نيست   " حكومتي كه بخواهد تجارت كند و تجاري كه بخواهند حكومت كنند ."

عبارت ذكر شده بدين نكته اشاره دارد كه حاكمان نبايد امورات مربوط به اداره  كشور را رها ساخته و خود را به فعاليت هاي سود آور اقتصادي مشغول دارند . مشغول شدن در امور سياسي و مشغول شدن در امور اقتصادي بايستي از يكديگر جدا و هر كدام حيطه خاص خود را داشته باشند و اين امر از قرن ها پيش به خوبي مورد توجه اقتصاد دانان بوده است . 

متفكر بزرگ اسلامي ابن خلدون نيز همين مطلب را به زبان ديگري اظها مي دارد " ...و بايد دانست كه ثروت و توانگري سلطان ( حكومت ) جز از راه خراج ستاني ( ماليات) فزوني نمي يابد و فزوني خراج نيز از راه دادگري امكانپذير است، بدان سان كه اموال مردم را از دستبرد ستمگران نگه دارند و به كار رعيت درنگرند ...  ولي اگر سلطان ( حكومت ) راهي جز اين مانند كشاورزي يا بازرگاني در پيش گيرد بي شك با شتاب هر چه بيشتر بر رعايا ( شهروند ان ) زيان خواهد رسيد و مايه ي تباهي و نقصان خراج ( ماليات ) او خواهد شد و آباداني كشورش آسيب خواهد ديد ."
ابن خلدون در عبارات فوق اظهار مي دارد كه تنها راه كسب در آمد براي دولت ها بايد از طريق ماليات باشد و براي كسب ماليات بيشتر راهي جز رونق اقتصادي و توسعه فعاليت هاي اقتصادي بخش خصوصي وجود ندارد و براي اين كار دولت بايد با دادگري و ايجاد امنيت در جامعه بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي را فراهم آورد ، اما اگر دولت به عوض ايجاد امنيت و دادگري در جامعه به فعاليت اقتصادي روي آورد به دليل ضعف امنيت، فعاليت هاي اقتصادي و توليدي از رونق خواهند افتاد و در نهايت هم دولت و هم مردم آسيب خواهند ديد .
اگر دولت ها وظايف تعريف شده خود را رها ساخته و مانند بخش خصوصي  به فعاليت هاي اقتصادي روي آورند ممكن است در بلند مدت هم  دولت و هم  مردم زيان ببينند ، به همين دليل توليد كالاهاي خصوصي بايد به دست مردم و بخش خصوصي سپرده شود،  زيرا شواهد موجود  نشان مي دهند كه ورود دولتها در اين حوزه با فساد ، عدم كارايي و اتلاف منابع اقتصادي همراه است .
در اين مقاله درابتدا به بررسي نقش دولت در اقتصاد از ديدگاه نظام هاي  مختلف اقتصادي مي پردازيم ، در ادامه وظایف كلاسيك دولت معرفي خواهند شد اما سئوالاتي كه در اين مقاله قصد پاسخ بدان ها را داريم اين است كه نظام هاي مختلف اقتصادي چه  وظايفي براي  دولت قائل هستند ؟ كدام وظايف اقتصادي در همه نظام هاي اقتصادي مشترك است ؟


وظايف دولت از نگاه نظام هاي  مختلف  اقتصادي
آیا می توان برای فعالیت دولت حدودی را تعیین کرد؟ آیا معیار اقتصادی برای سنجش فعالیت ها و اقداماتی كه بايدتوسط دولت یا بخش خصوصی صورت پذیرد وجود دارد؟ این سوالات و پرسشهای مشابه آنها مسائلی  است که ذهن اقتصاددانان نظام هاي  مختلف اقتصادی را به خود مشغول داشته اند . در این زمینه اقتصاددانان آراء متمایز و بعضاً متضادی دارند . قبل از شروع قرن بیستم دو اندیشه افراطی در مورد نقش دولت در  اقتصاد حاکم بود در یک طرف طرفداران نظام سرمایه داری قرار داشتند که نقش دولت را محدود به وظایف دولت كلاسيك می نمودند که فقط موظف به تامین امنیت  داخلی و خارجی و تولید کالاهای عمومی است ، در طرف مقابل نظام و دولت سوسیالیستی قرار داشت که معتقد به دولت برنامه ریز و مداخله کننده است و متولی گری دولت در همه امورات را می پذیرد. اما در طول سالهای اوایل قرن بیستم سلسله اتفاقاتی رخ داد كه موجب شد تا اقتصاد دانان وظايف دولت را به دو حالت حدي فوق الذكر محدود نکنند .
 در این دوره نظام سرمایه داری اوليه هنوز سردرگم حل معضلات و مشکلات اقتصادی مردم خویش بود و دولت برنامه ریز کمونیستی دارای مبانی تئوریک کارساز  و قانع کننده نبوده و عملاً به دولت دیکتاتور استالینی تبدیل شده و کشورهای جهان سوم نیز عملاً در دام دولت های ناسیویالیستی  ناپایدار و عمدتاً بی کفایت گرفتار آمده بودند. به هر حال این تحولات موجب شد تا  در نيمه دوم قرن بيستم با توجه به واقعیات زندگی در جهان آن روز، مفهوم دولت و وظايف آن   مورد بازنگري قرار گرفته و سه  مسير فكري عمده زير  مد نظر قرار گيرند  .
1- باز انديشي و نظريه پردازي در زمينه چگونگي اصلاح نظام كلاسيك( سرمايه داري اوليه) و تشخيص و تبيين دولت سازگار و متناسب در اين حوزه .
2ـ باز اندیشی و نظریه پردازی در زمینه نظام و دولت کمونیستی .
3- باز اند يشي و نظريه پردازي در زمينه نظام اقتصادي و دولت متناسب در كشورهاي توسعه نيافته  غير كمونيستي .
که باز اندیشی در نظام سرمایه داری اوليه  منجر به  ایدة مربوط به دولت های رفاه گشت ، در حالی كه باز اندیشی در نظام کمونیستی موجب فروپاشی کامل این نظام سیاسی و به همراه آن فروپاشی ایده و نظریه دولت برنامه ریز و فعال اقتصادی شد ، بررس نقش دولت در کشورهای در حال توسعه نیز منجر به بحث های تئوریک خاصی در حوزه نقش دولت در اين کشورها گردید كه در ادامه به بررسی تفصیلي هر کدام از جریانات ذکر شده در حیطه نقش دولت در اقتصاد می پردازیم .

1ـ دولت كلاسيك و نظام سرمایه داری
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل   در مورد نقش دولت در اقتصاد ، وظایف دولت را به  سه وظيفه اصلي زیر محدود می کند . نخستین وظیفه دولت حفظ و حراست اجتماع از قهر و حیله اجتماعات دیگر است ،كه آن را تامین امنیت خارجی شهروندان می نامند . وظیفه دوم دولت حمایت ازهر عضو اجتماع در برابر ظلم و زورگویی اعضاي  دیگرجامعه یعنی استقرار یک عدلیه دقیق است که تامین  امنیت داخلی نام دارد . اما وظیفه سوم دولت برپاداشتن و نگهداری آن نهادهای  اجتماعی و خدمات عمومی است که گر چه داراي منفعت اجتماعي هستند اما سود ناشی از آنها هرگز هزينه هاي سرمایه گذاریشان را جبران نخواهد کرد بنابراین نمی توان توقع داشت که یک فرد و یا تعداد کمی از افراد در ایجاد و حفظ آن بکوشند، از جمله این امورات می توان به آموزش و پرورش عمومی ، بهداشت عمومی  و ساير كالاهاي عمومي   اشاره کرد که آن را تولید کالای عمومی می نامند .
با گذشت  زمان، ایجاد انحصارات و گسترش فقر و نابرابری های اجتماعی موجب شد که نظام سرمایه داری اوليه  مورد باز اندیشی قرار گیرد. درنتيجه با انجام پاره ای اصلاحات در اين نظام پیشرفت های تئوریک قابل توجهی حاصل و به کار گرفته شد  و بتدریج نظام سرمایه داری اوليه  جای خود را به دولت و جامعه رفاه داد . در این نظام جدید برخی از پایه های مهم نظام سرمایه داری اوليه  پابرجا مانده و برخی دیگر اصلاحاتی را پذیرا شد  . از جمله باید تاکید کرد که حتی در نظام جدید نیز پیگیری نفع شخصی و تقدس مالکیت خصوصی همچنان پابر جا مانده و آنچه که مورد اصلاح واقع شد در واقع مربوط به نقش و وظیفه دولت بود . از جمله مهمترین اندیشه هایی که منجر به اصلاح نظام سرمایه داری شد نظریه اقتصادی کینز بود  وی معتقد است که در نظام سرمایه داری باید تغییراتی صورت پذیرد و نقش و وظایف تازه ای در این نظام بر عهده دولت قرار گیرد ، که این نقش ها عبارتند از :
جمع آوری مستمر و نظامند آمار و اطلاعات اقتصادی ، تعبیه مدل های تفصیلی متکی بر مطالعات وسیع تئوریک در زمینه سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه بودجه و سیاست های مالی و تدوین و اجرای سیاست های اقتصادی متکی بر قوانین علم اقتصاد برای مدیریت تقاضای کل که با این اصلاحات نظام سرمایه داری اوليه  به نظام سرمایه داری هدایت شده تبدیل شد .
مسئله دیگری که نظام سرمایه داری اوليه  با آن مواجه شد حفظ نرخ رشد مطلوب برای استمرار و دوام  نظام سرمایه داری بود كه با انجام مطالعات گسترده ای در این زمینه روشن شد که برای حفظ و پویایی این نظام لازم است که به طور  مداوم کالاهای جدید و نو تولید گردد ، و این فرآیند نیازمند تحقیق و توسعه علوم است . به عبارت دیگر روشن شد که بدون نوآوری و تحقيق و صرفاً با توسل به سیاست های مدیریت تقاضای کل نمی توان اقتصاد را شکوفا و پویا نگه داشت . به دلیل پیچیدگی های موجود در باب نوآوری نمی توان آن را به دست نامرئی آدام اسميت واگذار کرد . سرانجام به این نتیجه رسیدند که دولت ها مجبور به هدایت امور تحقیق و توسعه و ساماندهی شرایطی هستند که موجب رشد سرمایه فکری جامعه گردد.  نهایتاً طراحی و اجرای نظام جامعی از تامین اجتماعی به عنوان یکی از مسئولیت های اصلی دولت و جامعه رفاه شناخته شد . که در این راستا وظایف تازه ای برای تمام دولت ها تعریف گردید که عبارتند از ایجاد و سرپرستی نظام بیمه اجتماعی  اجباری ، برقراری نظام گسترده حمایت ها و ایجاد و اعمال نظام امدادی .که با اضافه شدن وظایف فوق به مسئولیت های  دولت در نظام  سرمایه داری اوليه  ، دولت هایی با عنوان دولت های رفاه شکل گرفتند که خلاصه ای از وظایف آنها به شرح زیر است.
1ـ حفظ مالکیت خصوصی و امنیت سرمایه .
2ـ تلاش در جهت حفظ رقابت در بازارهای مختلف .
3ـ جمع آوری تفضیلی اطلاعات و داده های آماری در حوزه های مختلف اقتصادی .
4ـ ایجاد زمینه مطالعات منسجم اقتصادی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی .
5ـ تدوین و به کارگیری مجموعه ای کارا از سیاست های  پولي و مالي برای مدیریت تقاضای کل .
6ـ استقرار نظام جامع تحقیق و توسعه .
7ـ تدوین ، طراحی و اعمال نظام بیمه های اجباری اجتماعی .
8ـ تدوین ، طراحی و اعمال برنامه های سرمایه گذاری مستقیم و حوزه های مربوط به شکست بازار ، انحصارات طبیعی وتولید کالاهای عمومی .


2ـ دولت و نظام کمونیستی
در این نظام در مقایسه با نظام اقتصاد سرمایه داری در مورد وظایف دولت دو اصل مهم وجود دارد یکی مالکیت دولتی و دیگری برنامه ریزی متمرکز اقتصادی . نفی مالکیت فردی بر ابزار تولید در این نظام واکنشی در برابر به رسمیت شناختن مالکیت فردی بر ابزار تولید به صورت نامحدود در نظام سرمایه داری است ، با این استدلال که مالکیت فردی موجب کسب درآمد می شود بدون آنکه رابطه ای بین درآمد و کار وجود داشته باشد . بنابراین دولت سوسیالیسم برای قطع ریشه نابرابریهای اقتصادی مالکیت دولت را بر ابزار تولید پیشنهاد می کند .
مارکس معتقد است  که با انقلاب کارگران در نظام سرمایه داری ، سوسیالیسم به وجود می آید كه در سوسیالیسم مالکیت دولتی است و شیوه تولید نیز براین نوع مالکیت استوار است . در این نظام مالکیت خصوصی از بین رفته و توزیع درآمد بر مبنای میزان کار صورت می پذیرد . مارکس معتقد است که جامعه پس از سوسياليسم به کمونیسم خواهد رسید که در آن عوامل تولید  به مالکیت عمومی در می آیند . و در نهایت در نظام کمونیسم دولت حذف می شود و شعار معروف كمونيست ها يعني از هر کسی به اندازه توانش و به هر کسی به اندازه نیازش ، تحقق خواهد يافت .
اصل برنامه ریزی متمرکز اقتصادی نیز در مقابل اصل عدم مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی در نظام سرمایه داری است . عدم تطبيق نظریه برقراری تعادل خودکار به وسیله مکانیسم بازار با واقعیات و بروز بحران های اقتصادی موجب شد تا سوسیالیسم برنامه ریزی متمرکز اقتصادی را به عنوان تنها راه حل این مشکل معرفی نماید . در این نوع برنامه ریزی نیازها و امکانات تولیدی جامعه به وسیله سازمانهای برنامه ریز برآورد می شود و تولید به وسیله موسساتی که يا متعلق به دولت بوده و یا با مدیریت دولتی اداره می شوند انجام می پذیرد .
در مورد عملکرد نظام کمونیستی اقتصاددانان  معتقدند که ناکارایی به عنوان جزء ذاتی این نظام بوده  و با گذشت زمان هیچ نوآوری تازه ای طی دهه های متمادی در این راستا صورت نگرفته است . در نظام كمونيستي برنامه ریزی و متولی گری جامع دولت گسترش یافت و رقابت شدید بین نظام کمونیستی و سرمایه داری منجر شد که بخش عظیمی از منابع آنها صرف تحقیق و توسعه در تسلیحات نظامی گردد و در نهایت عدم کارایی اقتصادی نهادینه شده در این جوامع  توام با محدودیت منابع باقی مانده برای امورات غیرنظامی ، فشارهای جهانی شدن و عدم توفیق در یافتن پاسخی علمی برای نظریه مربوط به ساختار و وظایف دولت منجر به فروپاشی کامل این نظام و در نتیجه نظریه دولت برنامه ریز و فعال اقتصادی شد .

3ـ نظام و دولت در کشورهای توسعه نیافته
پس از جنگ جهانی دوم و همراه با پیدایش اقتصاد توسعه ، بحث های تئوریک فراوانی بر سر نقش دولت در کشورهای توسعه نیافته توسط اقتصاددانان صورت پذیرفت که اساس سخن بر این مبنا بود که توسعه گرایان مدعی بودند که اساساً ماهیت وظایف دولت در کشورهای توسعه نیافته متفاوت از کشورهای توسعه یافته است . اقتصاددانان توسعه  برای توجیه این ادعا دلایل متعددی را ذکر نموده اند که در ادامه به پاره ای از استدلالهای آنها اشاره خواهد شد .
اولین استدلال آنان مبتنی بر وجود شرایط گذار توسعه ای در دنیای معاصر است . کشورهای اروپایی دوران گذار خویش را زمانی شروع کردند که اقتصادهای مسلطي را در برابر خویش نداشتند، به علاوه حجم ارتباطات بین المللی آن زمان  باتوجه به امکانات ارتباطی و اطلاعاتی جهانی نسبت به  ارتباطات در زمان حاضر به مراتب محدودتر بوده است . از طرفی دیگر پیشرفت تکنولوژیک جوامع پیشرفته در یکی دو قرن اخیر موجب شده که کشورهای در حال گذار امروزی توان رقابت با آنها را نداشته باشند .
ادعای دوم اقتصاددانان توسعه آن است که اصول بدیهی مورد استفاده در علم اقتصاد در قرون 18 و 19 اساساً متفاوت از این اصول برای کشورهای در حال گذار کنونی است . این اصول بدیهی در قرن 18 و 19 به صورت زیر بودند .
1ـ رفتار انسان در امور اقتصادی براساس حداکثر کردن سود و مطلوبیت است .
2ـ انسان ها در رفتار اقتصادی عقلایی عمل می کنند .
3ـ وضعیت تولید (از نظر سرمایه و روشهای فنی) به گونه ای است که شرایط رقابت کامل برقرار است .
4ـ سلطه اقتصادی ناشي از برتری علمی و فنی قابل ملاحظه در کشورهای دیگر وجود ندارد .
5ـ زمان از حساسیت زیادی برخوردار نیست و آینده روشن و مطلوب است .
6ـ مردم هرچند فقیرند ولی به هرحال در گذشته نیز فقیر بوده اند و استانداردهای بهتری برای زندگی و مقایسه وضعیت موجود نیست .
7ـ مسیر حرکت گذار تاریخی کند و بسیار تدریجی است .
اما وضعیت کنونی کشورهای در حال توسعه موجب شده که بجز اصل اول و دوم بقيه اصول فوق به صورت زیر تغییر یابند .
3ـ رقابت کامل و يا شرایطی بسیار نزدیک به آن در شرایط امروزی جهان به ویژه در کشورهای در حال گذار در بسیاری از زمینه های فعالیت اقتصادی قابل حصول نیست .
4ـ سلطه اقتصادی ناشی از برتری علمی و فنی قابل ملاحظه در کشورهای دیگر وجود دارد .
5ـ زمان از حساسیت زیادی برخوردار است ودر صورت تداوم روندهای موجود ، آینده بسیار نامطمئن و تاریک است .
6ـ حرکت گذار تاریخی باید با شتاب فراوان همراه باشد .
7ـ وجود فقر گسترده در بستر عدم تعادل شدید توزیع درآمد زمینه ساز ناهنجارهای سیاسی ـ اجتماعی و متوقف کننده حرکت موفقیت آمیز گذار تاریخی است .
اقتصاددانان توسعه براساس تحلیل های فوق معتقدند که موفقیت کشورهای در حال توسعه در جهان درحال گذار امروزی در گرو برنامه ریزی صحیح اقتصادی توسط دولت است . لازم به ذکر است که مدل برنامه ریزی این اقتصاددانان متفاوت از برنامه ریزی های کمونیستی است ، که این تفاوت ها عبارتند از  :
1ـ تاکید بر مالکیت خصوصی .
2ـ بی اعتبار دانستن برنامه ریزی جامع .
3ـ عدم تائید حق انحصاری دولت در برنامه های توسعه .
4ـ ضرورت استقلال و جدایی اعمال مالکیت از امور توسعه ای .
5ـ موقتی بودن امور توسعه ای .

جمع بندی
با جمع بندی بحث های مطرح شده در مورد نقش دولت ها در اقتصاد از نگاه نظام هاي مختلف اقتصادی به وضوح می توان دریافت که به جز نظام اقتصاد کمونیستی (که با فروپاشي شوروي در عمل عدم صحت ادعاهای آنها در مورد دخالت گسترده دولت در اقتصاد به اثبات رسید )، بقیه نظام های اقتصادی از جمله  سرمایه داری اوليه ، دولت های رفاه (سرمایه داری تعدیل یافته) و نظام و دولت از نگاه اقتصاددانان توسعه همگی معتقد به تفکیک امورات اقتصادی و امورات حکومتی می باشند و مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی این بخش را به رسمیت می شناسند .

حتی اقتصاددانان توسعه که از جمله معتقدین به نقش برنامه ریزی دولت در امورات اقتصادی اند ، نیز به استقلال و جدایی اعمال حاکمیت از امور توسعه ای و عدم تائید حق انحصاری دولت در برنامه هاي توسعه باور دارند . اما اگر از نگاه اقتصاددانان لیبرال به قضیه نگريسته شود آنها حتی پا را فراتر می نهند به طوری که میلتون فریدمن در کتاب سرمایه داری و آزادی  چنین اظهار می دارد:
«بعد از پشت سر گذاشتن چندین دهه از مداخله دولت در اقتصاد ، اکنون دیگر لازم نیست عملکرد واقعی بازار را با نتیجه آرمانی مداخله دولت مقايسه كنيم بلكه مي توانيم واقعيت را با واقعيت مقايسه كنيم.در صورت انجام چنين مقايسه اي بديهي است كه تفاوت عملكرد واقعي بازار با عملكرد آرماني آن چشمگير است و اين در مقايسه با تفاوت آثارعملي مداخله دولت با آثار در نظر گرفته شده برای این مداخله ناچیز است.»
فریدمن همچنین در پاسخ به این سئوال که آیا نیت پاک حامیان دخالت دولت در اقتصاد تحقیق یافته است ؟ به ذکر شواهد زیر می پردازد .
وضع مقررات دولتی در مورد راه آهن به منظور حمایت از مصرف کننده فوراً به ابزاری تبدیل شد که مسئولان راه آهن با استفاده از آن توانستند از خود در برابر رقابت دیگر شرکت های تازه تاسیس راه آهن ـ البته با هزينه  مصرف کننده- حمایت کنند .
اصلاحات بومی که هدف از آنها ایجاد ثبات در فعالیت های اقتصادی و قیمت ها بود ، تورم را در طول جنگ جهانی اول و بعد از آن تشدید کرد و از آن پس بیش از هر زمان دیگر موجب ایجاد بی ثباتی شد . مقاماتی که این اصلاحات پولی را برقرار کردند مسئول اصلی تبدیل شدن انقباض حاد اقتصادی به فاجعه بزرگ سال هاي 1933-1929 هستند . بنابراین نظامی که برای پیشگیری از ورشكستگي بانکی به وجود آمد  خود شدیدترین ركود را در طول تاریخ معاصر به وجود آورد .

 منابع

........................................
  - طبیبیان محمد ، موسي غني نژاد ، عباس علي كمر ، آزادي خواهي نافرجام ، ص162 
     - طبیبیان محمد ، موسي غني نژاد ، عباس علي كمر ، آزادي خواهي نافرجام ، ص162
  -مطا لعات انجام گرفته  نشان مي دهد كه كارايي سرمايه در   بخش خصوصي  بالاتر از بخش دولتي است ، كه از جمله اين مطالعات مي توان به   منجذب ،محمدي وحسيني سهي(1385)،سوري (1385)  اشاره كرد.

    - جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران  ، کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه از نگاه دکتر حسین عظیمی ،تشر دانشگاهی  ، ص 151 .
   - همایون کاتوزیان ، محمد علی ، آدام اسمیت و ثروت ملل ، شرکت سهامی کتابهای حبیبی : تهران 1381 ، ص 184 .

   - نمازي ،حسين،نظام هاي اقتصادي،شركت سهامي انتشار 1382،ص 239
  - عظیمی، حسین ، «دولت در علم اقتصاد و توسعه اقتصادی» ، فصلنامه فرهنگ اندیشه ، شماره دوم ، تابستان 1380

-  جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه در اندیشه های دکتر حسین عظیمی ، تهران 1384 . ص163

  - جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، کارکردهای نظام سیاسی در فرآیند توسعه در اندیشه های دکتر حسین عظیمی ، تهران 1384 . ص 163

  - تفضلی ، فریدون ، تاریخ عقاید اقتصادی ، نشر نی 1375 ، ص 176

 

نظرات   

 
0 # مهراوه 1392-09-30 16:33
دکترجان کاش یه خورده باز میکردی موضوعو. خیلی دقیق اما علمی گفتی. عامه پسندتر بنویسی عالیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ه 1392-09-30 16:35
باید دولت رو از اقتصاد انداخت بیرون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 # دادگر 1392-09-30 16:39
خواب دیدی خیر باشه. دولت تو ایران هیچوخ کوچیک نمیشه اقاجون. اینا همش حرفه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # هیچکاره 1392-09-30 16:45
من موافقم. دولت نباشه مدیرای فاسدم نیستن....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محمدیان 1392-10-01 09:17
جناب دکتر ، چرا در دولت قبلا مقاله نم نوشتی ؟!!بوی پست به دماغتان خورده است ؟!!! جنابعالی که به خودت اجازه ندادین یه سرک به ستاد دکتر روحانی علی رغم دعوت های مکرر ،بزنی ، پس چطور انتظار پست دارین ، این دولت جای عافیت طلبان و فرصت طلبان نیست، این را خوب به یاد داشته باشین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # کتیرایی 1392-10-08 18:32
اگه واقعا این طرز تفکرته و این استاد هم دعوت شما رو قبول نکرده دمش گرم. پست باشه مال شما و دوستای بیسوادتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # شهروند 1392-10-17 10:32
تو چرا اینقدر آشفته شدی از کجای این مقاله بوی پست و مقام می آید منصف باش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ناهید 1392-10-01 13:32
بنده یکی از شاگردان شما بودم ،یادتان هست وقتی در کلاس از وضعیت بد اقتصادی دولت قبلی ایراد گرفتم جنابعالی با کنایه و به دفاع از دولت وقت ، به من گفتید اقدامات دولت ، بسیار عالی و شما بهتراست درستان را بخوانید، زود هست در این مورد اظهار نظر کردن ، که بنده در همان جلسه پر تنش به شما گفتم چگونه علمای علم اقتصاد از این وضعیت نارحتند ولی شما تایید می کنی ؟!!! در عجبم!!!!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 # کرمرضا 1392-10-03 09:32
بوی پست گرفتن برخی از اساتید با نوشتن برخی مقالات خیلی خیلی به مشام می رسد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # منفرد 1392-10-03 11:42
حیفه واقعا با اساتید اینگونه صحبت بشه. زشت تر اینه کاری که همه دارن انجام میدن(میل شدید به قدرت) رو برا یه نفر زشت بدونیم. این حرکت زشت تره. همه تو ایلام به فکر خودشونن چون هیچکس به فکر ایلام نیست. تازه از استاد دانشگاه بهتر کی هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # کرمرضا 1392-10-03 13:30
برادر عزیز عملکرد آقای استاد معاون برنامه ریزی استاندار به گواه آمار و عملکرد بسیار بسیار پایین است، این آقا اگر راست می گفت در دوره احمدی نژاد یه مقاله می داد؟!!!!پس لطفا قضاوت منصفانه داشته باشین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # قیصر 1392-10-07 09:24
اینان باید در دوره که کسی جرات نمی کرد به اقتصاد احمدی نژاد گیر دهد باید گیر می دادند نه در این دوره که گند اقتصاد دوره قبل همه را کلافه کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 # مجید 1392-10-07 13:32
خداوکیلی از قدیم گفتن سلام لر بی طمع نیست، درسته، اما دولت تدبیر و امید با دولتی قبلی که بعضی از اساتید راه صد ساله را یه شبه طی کردن و به مقام معاونی استاندار رسیدن ، کاملا فرق میکنه ، اما متاسفانه بعض ی این چیزها را نمیدانند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # دانشجو 1392-10-07 16:34
با سلام
اتفاقا من به عنوان دانشجوی دکتر بر خلاف دوستان عزیر معتقدم که ما باید زمانی بنویسم که گوشی شنوا وجود دارد.دوستان عزیز آیا می دانید دردوره احمدی نژاد اقتصاد دانان چند نامه نوشتند و آیا می دانید که چند اقتصادان صرفا به دلیل ارائه نظرات کارشناسی خویش در ان دوره از کار بیکار شدند.جالب است من نظرات را خواندم 90 درصد آنها فقط می گویند این نوشته ها برای پست گرفتن است.واقعا برای خودم، خوانندگان و برای جامعه ای که دران زندگی می کنیم متاسفم.معلوم است هر فرد فقط بر اساس نظر افراد قبلی نظر می دهد و بعید می دانم که کسی از شما متن را کامل خوانده باشد. به قول شما اساتید ما نباید بنویسند چون نوشتن به معنی دنبال پست بودن است ! آیا می دانید در قانون استخدام کشوری پستی بالاتر از هیات علمی دانشگاه بودن نیست پس این برجسب را حداقل بر روی دیواری بزنید که بر ان بچسبد. من با این نوشته قصد نصیحت کردن ندارم اما قصدم این است که خیالتان را راحت کنم اولا دکتر اگر بخواهد پست بگیرد باید منتش را بکشند و نیازی به نوشتن در چند روزنامه و سایت برای پست گرفتن ندارد دوم اینکه دکتر تا انجا که می دانم قصد نزول پست خویش از یک پست پر پرستیژ استاد دانشگاهی به یک پست کارمندی را ندارند پس شما که دکتر را رقیب خویش می دانید خیالتان راحت و آسوده بخوابید.
در پایان به خدمت شما می رسانم که دانشگاهیان ( اساتید و دانشجیان ) پیاده نظام هیچ جریانی نبوده و نخواهند بود . استقلال در اندیشه شرط لازم و ضروری معلم بودن است و من به عنوان یک دانشجو ایمان دارم که دکتر از این گوهر به خوبی حفاظت کرده و خواهند کرد.
«هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانیم/ سعدیا بی‌وجود صحبت یار همه عالم به هیچ نستانیم».
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 # ناهید 1392-10-08 08:35
سلام،بنده از دانشجویان دکتر هستم ، اولا خدا می داند هیچ دشمنی یا دلخوری با آقای دکتر ندارم و دوما اگر بر ایشان به خاطر این نوشته خرده می گیرم تنها و تنها برای این است که ایشان در دوره احمدی نژاد نه تنها مخالف عملکرد اقتصادی ایشان نبود بلکه به کرات و حتی یکبار در جمع دانشجویان از عملکرد اقتصادی دولت قبلی حمایت قاطع کردن،همان زمان ها که اساتید بنام اقتصادی کشور طی نامه های از عملکرد اقتصادی احمدی نژادبه شدت ایراد گرفتن ،ایشان دفاع می کرد. پس شما قضاوت بفرمایید که این نوشته چه معنی و مفهومی دارد؟!!!در نهایت قضاوت با خوانندگان عزیز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مهراوه 1392-10-11 17:11
نمی ونم چرا اینروزا همه دوس دارن افشاگری کنن. خانم ناهید متن مقاله خیلی گرانبهاس. حیفه متنو ول کنی به یه حرف که معلوم نبوده چرا این اقا زدن توجه میکنی. مگه یادتون نیس گروههای فشار چه جولانی میدادن همه جا. این اقام شاید ترسیده شایدم به خاطر شما ترسیده نکنه گروههای فشار به دانشجوا گیر بدن و ... . کلا متن خوبیه. بنظرم اساتید باید بیان پای کار. البته کاش دکتر در مضامین بیشتر ریز میشد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 1392-10-08 23:55
سلام
من هم مثل شما دانشجوی دکتر بودم وقتی شما از وازه واهی جمع دانشجویان نام می برید می توانید بگویید در کدام جمع و کدام جلسه بوده در ضمن دکتر فقط دو سال است به ایلام برگشتن و ایشان تقریبا در تمام دوره اقای احمدی نژاد در تهران مشغول دوره دکتری خویش بودند خوب است شما مواضع آقای دکتر در مورد سیاست های اقتصادی دوره قبل را در سخنرانی دکتر در سال 1384 در تالار دانشکده کشاورزی با عنوان " نقدی بر عملکرد دولت ها در ایران " و دو مقاله " آقای رییس جمهور ما را از محروم بودن محروم نسازید " و سیستمداران پر کار بی تئوری " که در سال 1384 در هفته نامه شکوه آزادی چاپ شد را نیز مطالعه فرمایید .و بعد به من بگویید که کدام مورد ذکر شده در حمایت از کسی بوده مطالعه این موارد به خوبی نشان می دهد که دکتر در همان سال اول مخالف این سیاست ها بودند شاید ادعای شما به سئوال سر کلاسی بر گردد که در این مورد نیز من به اطلاع شما می رسانم که دکتر هیچ علاقه ای به بحث های بیهوده غیر علمی در سر کلاس ندارند من که مدت چهار سال دانشجوی دکتر بودم همان درس اقتصاد خرد دکتر نیز همواره نکات آموزنده ای در مورد اقتصاد سیاسی ایران برای من داشت .

استناد کردن به جمع واهی و ادعای مانند دفاع به کرات ایشان از سیاست های دوره قبل بدون سند و مدرک یک قضاوت بیهوده است .
تنها نکته ای که باقی می ماند این است که شاید فهم و دانش شما به حدی نبوده که مفهوم جملات دکتر را درک کنی !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 1392-10-08 23:57
با سلام
خواهشمند است بدون دانش قضاوت نکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 1392-10-09 00:05
با سلام
توصیه من به دوستانی که دکتر را متهم به دفاع از سیاست های دولت بل و پست طلبی می کنند این است که اگر اگاهی ندارند سه موضع گیری دکتر در طی سال 1384 را در منابعه زیر مطالعه نمایند
1- سخرانی دکتر در ترم دوم سال 1384 با عنوان نقدی بر عملکرد دولت ها در جمع دانشجویان انجمن های علمی دانشگاه ایلام در آمفی داشنکده کشاورزی
2- دو مقاله چاپ شده دکتر در هفته نامه شکوه آزادی در سال سال 1384 با عناونین 1- آقای رییس جمهور ما را از محروم کردن محروم نسازید 2- سیاستمداران پر کار بی تئوری


مطالب فوق مطالبی است که بنده در طی سال 1384 از دکتر خواندم ایشان از سال 1385 تا 1390 در تهران مشغول دوره دکتری بودند و بجز مواردی که ذکر دیگر در هیچ جمعی سخنرانی نکردند و هیچگاه در رسانه های گروهی یا در میان هیچ جمعی از هیچ سیاستی و هیچ دولتی یا فردی حمایت نکردند . پس خواهشا با مطالعه حرف بزنید و صرف استناد به یک جمع موهومی و تکرار این جمله که من کرات شنیدیم نمی تواند استدلال منطقی برای پذیرش حرف شما دوست عزیز باشد.تنها چیزی که می توانم به شما بگویم این است از بس در علم اقتصاد در مورد دست نامرعی خوندی استدلال هایت نیز موهومی شده با این تفاوت که دست نامرعی وجود خارجی دارد اما ادعا های تو فقط در توهم وجود دارند و وجود خارجی ندارند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجوی اقتصاد 1392-10-09 00:09
با سلام

خنده دار ترین حرفی که در طول چهار سالی که در طی دوره 1380-1384 دانشجوی دکتر بودم از زبان دانشجویان دکتر می شنوم این است که دکتر دنبال پست می گرده و خندار تر اینکه دکتر از سیاست های اقتصادی دولت قبل حمایت کرده
عزیز دکتر در بین همه اساتید و دانشجویان به عنوان یک معلم مستقل معروف است و حتی وصله حمایت از اصلاح طلبان همان به آن نمی چسبد چه رسد به حمایت از دولت قبل اگر در طول اینمهمه سال کسی از شما سراغ دارد که دکتر در انتخاباتی از فردی حمایت کرده چه اصلاح طلب و چه اصول گرا من به مدارک مستند در این زمینه جایزه می دم. و این حداقل کاری است که در مقابل سپاس از آنچه از دکتر اموختم می توانم انجام دهم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مهمان 1392-10-09 00:14
با سلام

ناهید خانم انتظار داری من خواننده از روی متن شما قضاوت کنم یا متن دکتر ! متن دکتر که ادعای شما را رد می کند اما متن بی سند شما نمی تواند مبنای قضاوت باشد .خداوکیلی خودت متن بالا را خوندی یا فقط عشق کامنتی !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ناهید 1392-10-11 09:40
دوست عزیز :خود آقای دکتر بگن دلیل این نوشته چیه؟چرا در هشت ساله احمدی نژاد حتی یکبار هم نوشته رسانه ای نداشتن ؟بالاخره مردم و افکار عمومی آگاهند .یکی از همکاران وی در گروه اقتصاد شده معاون استاندار ،این کافی نیست که ایشان در پی ....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 1392-10-11 15:47
با سلام

حالا دیگه اطمینان پیدا کردم که نخونده قضاوت می کنی و بی دانش حرف می زنی من در کامنت فوق به دو نوشته رسانه ای در ایلام و یک سخرانی اشاره کردم شاید این بار عینک بزنی و ببینی مجدداد در زیر اشاره می کنم
1- سخرانی دکتر در ترم دوم سال 1384 با عنوان نقدی بر عملکرد دولت ها در جمع دانشجویان انجمن های علمی دانشگاه ایلام در آمفی داشنکده کشاورزی
2- دو مقاله چاپ شده دکتر در هفته نامه شکوه آزادی در سال سال 1384 با عناونین 1- آقای رییس جمهور ما را از محروم کردن محروم نسازید 2- سیاستمداران پر کار بی تئوری

چه استدلال زیبایی واقع بگو چقدر فکر کردی به ایت نتیجه مهم رسیدی دوستان شما هم بخندید ناهید خانم می گه چون یکی از اساتید شده معاون استاندار پس بقیشون هم دنبال پست می گردن !!!! تو عمرم استدلال به استواری و محکمی ندیده بودم ممنون از این استدلال زیبای شما !!!

من که باور نمی کنم تو دانشجوی دکتر بوده باشی یا اصلا دانشگاه پات خورده باشد اخه یک دانشگاهی حرف زدنش عوامانه نیست ! یا اگر هم دانشگاه با احتمال بسیار پایین اومدی به خاطر این استدلال های خندارت مطمئنم که دکتر حداقل سه باری در یک درس تور را انداخته پس بهت حق می دهم که انجا برا منفی بدی !!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محشر 1392-10-11 17:07
سلا. بنده به عنوان کسی که نزدیک به آقای دکتر درویشی هستم و اینکه در جریان درج این مقاله در سایت وزین عصرایلام هستم باید به خدمت دوستان عرض کنم که شخصیت ایشون با افرادی مثل معاون یا رییس یا ... فرق داره. ایشون یک استاد دلسوز و معلمی آگاهه و خودشون بهتر از هرکسی میدونن که دنبال چی هستن. من بعنوان یه دانش آموز در علم اقتصاد نه تنها حرف دوستان مبنی بر انفعال ایشون را در دوره احدی نژادیسم رد میکنم که به خدمتتون عرض میکنم اساسا تیم احمدی نژاد بویی از اقتصاد نبرده بود تا بخواد ز نظر اساتید استفاده کنه. فضا رو بیهوده تنگ نکنیم. ما همه از زیر چتر دانشگاه اومدیم بیرون. به بارزترین نماد دانشگاه یعنی علم توجه کنیم نه اینکه کی چه حرفی رو زده وگرنه دچار ایدوئولوژی شیطانی میشیم. به جانمایه حرف توجه کنید نه نویسنده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # مهمان 1392-10-12 16:53
با سلام

ناهید خانم تو اصلا نوشته رسانه ای می خونی !! که می گی حتی یک بارهم در دوره قبل دکتر نوشته رسانه ای نداشته !! تو که همین متنم نخوندی !! در ضمن جای دکتر باشم دیگه نمی نویسنم و شاید علت اینکه در ایلام اکثر اساتید وارد فضای رسانه ای نمی شوند همین باشد. خدایی آدم وقت کامنت های سایت هایی مثل اقتصاد ان لاین یا سایت های ملی را می خونه تازه از کامنت ها چیزی را یاد می گیره که تو متن اصلی هم بهش پرداخته نشده . می خوای بگم چرا استاد این متن را نوشته برای این نوشته که بفهمه آیا فضای رسانه ای ایلام ارزش نوشتن را دارد یا نه !! من که فکر میکنم ارزششش را ندارد . یک عده آدم بیهوده با اندیشه های واهی خویش نهایت فهمشان از متون علمی این است که می پرسند نویسنده بیاید توضیح دهد چرا این متن را نوشته وای وای به حال اینهمه شعور و دانش ما !! حالا می شه به خوبی فهمید چرا اصفهان یا کرمان رشد می کنه و ما عقبیم آنها نخبگانشان کوچکشان را بزرگ می کنند و ما بزرگانمان را کوچک می کنیم . راستی چرا بعد از رفتن دو استاندار هنوز پای دکتر عسگری گیر است راستی چرا از بین 4 معاون استاندار کسی در مورد بقیه نمی نویسد !! شاید بری مدیر شدن در استان باید بی سواد باشی و مغزی تهی از دانش و مملو از آزمون و خطا های تجربی و مهمتر از همه چندیدن جیره خوار و مواجب بگیر در اطراف !!در طول دره قبل ایلام پر بود از مدیرانی که از نظر خرابکاری یکی از دیگری باهوش تر اما گویا فقط این دکتر عسگری بیچاره است که نتوانسته تعدادی جیره خوار و مواجب بگیر برای این روز های سختی در اطراف خویش جمع آورد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ناهید 1392-10-14 08:16
بنده تعجب نمی کنم که خود آقای دکتر با اسامی ... پاسخ بنده را می دهند و باز تعجب ندارد که ایشان به سخنرانی و مقاله به سال 1384 اشاره دارد جالبه بنده عرض کردم در این هشت ساله مقاله داشته اند یا نه ؟ که با اطمینان عرض می کنم ایشان در طول دوره احمدی نژاد نه مقاله نه نوشته رسانه ای داشته انداگر راست می گوید با ذکر سند بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # آزاد 1392-10-14 11:09
حساب آقای دکتر عسگری از اقای دکتردرویشی جداس. دکتر عسگری بی توجه به سبقه علمیش به کسایی پاس داد که از اساس بنیان اقتصاد یا توسعه یا علم ی دانشگاه رو قبول ندارن. دکترعسگری استاد باسوادیه اما مدیر خوبی نیس (یا حداقل تو سیستم قبیله باز ایلام مدیر خوبی نیس)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ناهید 1392-10-15 08:16
برادر آزاد آقای درویشی هیچ فرقی با آقای عسگری ندارد آقای عسکری بعد از معاون استاندار شدنش آقای دکتر مرادنژادی را با خود برد ، این بردن، یه انتظاری را در آقای دکتر درویشی در همان مقطع ایجاد کرد ، وقتی این انتظار به واقعیت نپیوست خود دکتر دست بکار شد و خواست نشان دهد اگر دکتر عسکری در دولت قبل توانسته به یه نوایی برسد ایشان هم در این دولت می تواند، اما این دولت حساب کتاب و تدبیر را در دستور کارش داردلذااین انتظار و تلاش به نظر می رسد با نوشتار رسانه و حتی با .... برآورده نخواهد شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # آزاد 1392-10-16 17:17
درسته خانم ناهید اما آقای دکتر درویشی برخلاف آقای دکترعسگری که از راههای نامتعارف اذن دخول گرفتن و قدرت گرفتن دارن نقد میکنن اونم در مطبوعات. فک نمیکنم چیزی از راه مطبوعات به کسی بماسه بجز بدنامی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 1392-10-16 20:15
ناهید خانم
یک توصیه دارم خودت را خسته نکن افکار عمومی با این دروغ ها که می گویی منور نخواهد شد.
من فکر نمی کنم دانشجو باشی زیرا حرفهایت بیشتر بوی رانت جویی می دهد تا دانش جویی !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ناهید 1392-10-17 13:26
شما یک بار دیگر، باید نظرات بنده که در بالا قید شده را بخوانید، لطف بفرماییدبه آنها جواب بدهید و کمتر سفسطه کنید،بنده آنچه را باید می گفتم ، گفته ام، لذا ضرورتی به تکرار آنها نمی بینم، پس بفرمایید پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # شهروند ایلامی 1392-10-18 03:12
من واقعا به عنوان یک شهروند که نه شما را می شانسم و نه این استاد گرامی را متن را کامل خوندم وقتی نظرات شما را خواندم متوجه شدم که گویا بیشتر قصد پست گرتن دارید تا این استاد زیرا هیچ کجای متن ادعا های شما را ثابت نمی کند که هیچ بلکه کاملا رد می کند. من خودم سال ها تو این استان مدیر بودم شما فکر می کنید که یه استاد دانشگاه اینقدر ساده است که برای پست گرفتن در مطبوعات مقاله بنویسد و انهم چنین مقاله ای باید عرض کنم که افکار عمومی اگر ، شما خوانندگان به کس دیگه ای هم جز خودتان اجازه فکر کردن بدهید و خود را نماینده تام الختیار همه از جمله افکار عمومی ندانید باید عرض کردن از کامنت ها بیشتر بوی پست می آید تا نوشته این استاد. انطور که پیداست هویت دکتر برای همه شما اشکار است اما شما ناهید خانم انقدر بی انصافید که عقده های شخصی خویش و شاید نگرانی خویش را از به خطر افتادن موقعیت تان با اسامی جعلی از جمله ادعای دانشجوی دکتر بودن طرح می کنید قدری انصاف داشته باشید. و زیاد نگران نباشید کسی با این روش ها پست نگرفته که این استاد گرامی دومیش باشه حداقل من مدیر با یک لیسانسه این را می فهمم و حتما این استاد گرامی نیز به خوبی همین را می دانند اما من نمی دانم اینهمه اصرار شما برای اثبات اینکه این استاد دنبال پست گرفتن است برای چیست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # دانشجو 1392-10-18 03:20
ناهید خانم اگه دنبال جوابی و راست می گی دانشجوی دکتر بودی یه وقت تعیین کن با هم بریم پیش دکتر و با هم این سئوالات را خود ایشان بپرسیم اگر نه بیش از این سفسطه نکن !

تو که مرتب از من سند می خواهی و دوستاتم ادعا می کنن که ایشان موافق سیاست های اقتصادی قبلی بوده شما یک سند بیارید من ببینم شاید دکتر در دوره ای که من دانشگاه نبودم نظرش فرق کرده و من نمی دانم !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # محسن 1392-10-19 17:43
من دانشجوی عمران هستم . اساتید دانشگاهی مظلوم ترین اقشار جامعه ن. بسه. تهمت زدن کار خوبی است خانم به ظاهر ناهید اما ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group