نقصهای ما را بگویید

لطفا عصرایلام را نقد کنید/باهم کاری کنیم که بماند

  • پرینت

 

لطفا عصرایلام را نقد کنیدعصرایلام/از همه مخاطبان وکاربران فهیم وبا شعور عصرایلام خاضعانه خواهش می کنم ما را نقد کنند وعیبها ونقصهای مارا درقسمت نظرات این مطلب ذکر کنند تا بتوانیم درسال 93این نقایص را برطرف کنیم

 

با سلام وتبریک فرا رسیدن سال 1393 سال "اقتصاد وفرهنگ با عزم ملی ومدیریت جهادی" حضور همه کاربران محترم عصرایلام .این سایت خبری تحلیلی درحدود10ماه از آغاز فعالیت خود و 6ماه فعالیت حرفه ای خود تاکنون بیش از هزار مطلب شامل یادداشت اساتید ونخبگان واهالی رسانه استان وکشور ، مقاله وسرمقاله،شنیده ها، نقدها ومطالب کوتاه از کاربران دریافت ومنتشرنموده واز این لحاظ به عنوان سایتی کاربرمحور شناخته می شود.
از نظر مطالب تولیدی هم هیئت تحریریه این پایگاه خبری تحلیلی با بیشترین تولید درحوزه مصاحبه اختصاصی،یادداشت ،مقاله ،تحلیل وشنیده های موثق وبعضاًغیرموثق به عنوان یکی از پرمحتواترین سایتهای تحلیلی دراستان ایلام معرفی شده است.
 بیش از 60درصد مطالب ارسالی شما درسایت والبته دربهترین قسمت سایت یعنی عناوین اصلی خبری با افتخار منتشر شده ومطالب کاربران همیشه بر مطالب مسئولان ارجحیت داشته است. دراین حوزه برما نقدهایی نیز وارد شد که چرا هرمطلبی برای شما فرستاده می شود درج می کنید که عرض کردم 60درصد مطالب ارسالی منتشر شده است.البته برخی مطالب هم نباید منتشر می شد.
هدف ما از راه اندازی این سایت تولید وانتشار خبر نبود و تعداد اندک مطلب رابه  خبرهای بی محتوا ویا با کیفیت پایین با درجه دو و سه ترجیح دادیم وافتخار ما این است که کمترین خبر را به نقل از خبرگزاری های استان منتشر کرده ایم.
ناگفته نماند که کمترین خبر در این سایت تولید و منتشر شده (به دلایل نداشتن اعتبار و...)چون اعتقاد هیات تحریریه براین است که با وجود خبرگزاری های کشوری کسی سراغ خبر را از پایگاه خبری وتحلیلی نمی گیرد ،هرچند بعضا خبرهای خوب ،کاربرپسند ومهم به نقل از خبرگاریها ویا تولیدی دراین سایت منتشر شده است.
عصرایلام با بهره گرفتن از وجود اساتیدونخبگان فرهیخته در حوزه انتقادوتحلیل محتوای سایت وهمچنین همراهی های دوستان شخیص مطبوعاتی ورسانه ای  استان وکشور گامهای خود را فراتر از یک سایت خبری تحلیلی نهاده وتبدیل نموده به یک سایت کاربرمحور با چاشنی نقد ونقادی منصفانه.
هرچند دراین راستا فضای کار خیلی بر وفق مراد نبود وبرای هرنقد باید کلی تلفنهای راه وبیراه متوجه ما می شد اما خوشبختانه با رعایت خطوط قرمز، بسیاری از مطالب را منتشر نموده تا بتوانیم درحد توان نشانه هایی از یک رسانه مستقل را ارائه دهیم(قضاوت باشما).ناگفته نماند فضای قومی وقبیله ای استان ایلام یک مقدار دست وبال ما را بسته بود که با چراغ خاموش حرکت کردن،این موضوع را کنترل کرد.
از ابتدای شروع فعالیت خود تاکنون مورد نقد برخی رسانه های استان هم قرارگرفته ایم که از همین جا از منتقدین منصف خود تشکر می کنم( البته رعایت قانون بهتر ازمصلحت است)
اما درکل از همه سایتهای خبری استان ایلام درسال 92 برای همکاری وهمراهی با نوپاترین رسانه استان تشکر می کنم.
بدون قمپز درکردن ومنم منم کردن برای مطالب ذکر شده عرض می کنم که حذف دومطلب درطول فعالیت خود به دلایلی که به تناسب زمان عنوان شد بزرگترین انتقاد به خود است که امیدوارم  دیگر تکرار نشود وشما برما ببخشایید.
درپایان از همه مخاطبان وکاربران فهیم وبا شعور عصرایلام خاضعانه خواهش می کنم ما را نقد کنند وعیبها ونقصهای مارا درقسمت نظرات این مطلب ذکر کنند تا بتوانیم درسال 93این نقایص را برطرف کنیم وهم چنین درقسمت نظرسنجی عصرایلام شرکت کنید.