▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 1 ارديبهشت 1398 Sunday 21 April 2019 15 شعبان 1440

آخرین اخبار سایت

خانواده های معظم شهدا،

انتظارات و رسالتهای سنگین

سايت ويرا - این جا ن عا ریت که به حافظ سپرده دوست /روزی رخش نبینم وتسلیم اوکنم

                        (مقدمه)

هرگاه عشق آدم درمعرض تاراج وتجا وز تتا ران ودستبردمتجاوزان قرارگیرد وداشته های دفاعی ومادی یارای پاسداری ازآن نباشدلاجرم به آخرین ذخیره اش متوسل شده واز جا ن مایه میگذاردتاعشقش رانگهداردارد

به تعدادآدمها عشق درعالم وجود دارد وهرکسی راعشقی میگزیند ومعشوقه ای را میپذیردوعشق وآرما ن شهیدان وخاندان عزیزآنا ن نیزاسلام است و ایران وشریعت وغیرت بی بدیل دینی.

جا ن شیرین ترین عطا ی خدابه موجودات است که بها ی آن فرارترازعالم وآسمان و زمین وزما ن است وشهادت نیز آخرین ابزاری است که جا ن را زینت می بخشد وجهان را به جهش وامیدارد.

برای بقاء هویت انسانی ،کیمیا ی جا ن معا مله وعا شقه با خدای سبحا ن ضرورت پیدامیکند ودراین دادوستد،خداخریدار،شهید گوهرمعامله،جا ن متاع مورد معامله، شهادت ابزار تبادل وخاندان شهداسهامداران اصلی این معا وضه معنوی میبا شند.

                      (شمع شاهدشهادت)

ای شهید:

ماننده توام عاشق هرپروازم/دلداده ی هربلبل خوش آوازم

ای رهگذ ردهربیا همدم شو/ درکوی دلم بازببین اعجازم

شهادت یک حقا ید قرآنی است که بر پا یه ها ی ایما ن،گزینش آگاهانه،اجرای حکم خدا،انگیزه معنوی،خشنودی خا لق، مبارزه با ظلم وانقراض طاغوت استواراست.

شهیدان گل بوستا ن بشریتندوخا نواده ها ی عزیزآنا ن نیز باغبا ن بصیر این بوستا ن که برای پاسداری ازلاله های روئیده ،یخ عمرشا ن درگرما ی حسرت وانتظا رآب میشود وچون قطرات روزگا رمحو زمین میگردد

شهید ،مردی است که مردانه متولد شد،عا رفانه رشد کرد،عاقلانه اندیشید ،عا مدانه به راهش ادامه داد ،صا دقا نه فریا د زد ،عا شقانه پیکا رنمود ،عالمانه انتخاب وآگاهانه به شها دت رسید .

او همچون سنک درمقا بل مصا ئب صبوی نمود و چون آب روان ازمرزتردید وتشکیک عبود کرد و درحریم خدا سکنی گزید.

بی تو من ودل،راه به جایی بریم/ازجام می نا ب،صفا یی نبریم

هرچند که مابنده ی هشیا ر توایم/بی عشق تو ما هیچ شفا یی نبریم

پدران ومادران شهیدان بادرک رسالت سنگین خود،چکامه را چترکرده تاچشم حسودان،نمایش نرگس ونگاه را نبینند وغم دل را به رخ پرچین داران پرصلابت بکشندوبا برف برکت، داغ قلب را درما ن وفغا ن فتوت را به عرش خدامیبرندتا فقدان فرزندانشا ن رخ زیبا ی انقلاب را نپوشا ند. آری:

دلم ازنرگس بیما رتوبیما رتراست/چا ره کن درد کسی کزهمه نا چا رتر است

                       (با زما ند گا ن شهدا درکلام امام ره

پیشت به د می زدرد توخواهم مرد/د رد ت بکشم بیا که درما ن منی

آری: با زماندگا ن با بصیرت شهیدان به فرموده حضرت امام ره وپیشوای پرآوازه فقیدما ن:چشم وچراغ این ملتند وتا همیشه تا ریخ مشعلداران اولیا ی عظا م وافتخارروشنا یی طریق الی الله برعهده گرفته اند.

این عا رف تما م ایام با تفقد ازبا زما ند گا ن عزیزشهدامیفرما یند:من هروقت چشمم به این جما لها ی نورانی واین جنودرحما نی می افتد مسرورمیشوم ومطمئنم شما اجا زه نخواهید دادکه استعما ربرمقدرات این کشورسا یه افکند.

امام خمینی ره خطاب به با زما ند گا ن شهدا میفرمایند: من ازشما عزیزان عذرمیخواهم از مادرهاییکه بچه های خودشا ن رااز دست دادند عذرمیخواهم، اینا ن برما وملت شریف حق بسیا ربزرگی دارند واگر معلوم شود کسی درروند خدمت به خانواده های معززشهدااشکال تراشی کند بعنوان ضد انقلاب با ید تحت تعقیب قرارگیرد، خدمت به با زما ند گا ن شهدا، خدمت به خداست وبا سروجا ن با ید خدمت کرد، همه فرزندان شهدا، جا نبا زان، اسراومفقودین نورچشما ن من هستند،شما ذخیرهای عظیمی هستید.

نام شهیدان درمصحف تا ریخ ویا د شا ن درروح وقلب وجا ن ملت ایران بزرگ تا پایان عالم جاودانه است وعطرشا ن مشام با زماندگا ن را مست ومسرورمیکند.

مستی هر نگاه تو،به زشراب وجا م می/کی زسرم برون شود،یک نفس آرزوی تو .

برف با م بلند انقلاب اسلامی با مژگا ن مه نگارمهر شهیدان جا رومیشودوصبر خاندان با سخا وت آنا ن تا ریکیها ی تا ریخ وپژاره ها ی پیرامونی این نهضت خدامحورجهانی را صفا میبخشند زیرا شهیدان فرزندان محبت اندوزاده ما نا یی وخانواده های آنا ن هم مام میهنند ومظهرپایداری، چراغ راهند وفا نوس فرهمندی وفرزانگی، انا ن جگرگوشه های خودرا درمنجلیق اخلاص گذاشتند تا انقلاب اسلامی ازگزند حوادث مصون باشد

                    خاندان معظم شهدا درنگاه مقام عظمی ولایت)

رهبرمعظم انقلاب اسلامی درتکریم ورسا لت سنگین خاندان معززشهدامیفرما یند: ملت ایران تا ابد مدیون شهیدان عزیزی است که دل ازخا نه وخا نواده کندند وارزش پدران ومادران شهداوشجاعت وفداکاری آنا ن نیزکمترازجوانان شهید شا ن نیست وحق بزرگی برکشوردارند وخدمت به آنان یک وظیفه عمومی است،مقام شهادت اوج بندگی وسیروسلوک درعا لم معنویت است ،شهادت عزت ابدی است وبالاترین پاداش ومزدجهادفی سبیل الله است وپا سداشت سرما یه سترگ شها د ت که همه اولیا ءواوتا دخدا ونددرمقا بل آنا ن سرتعظیم فرود می آورند بردوش خا نواده های شهدا است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در جای دیگری ضمن تاکید مجدد بررسا لت مهم خانواده های محترم شهدامیفرما یند:شهیدامانتی برای با زما ند گا ن است که هم دردنیا وهم درآخرت با ید پاسخگوی خداوند باشند ، با زما ند گا ن باعزت شهدا با ید همواره شکر گزارخداوند با شندچون پیام آنها حفظ اسلام ،قران وحریت است.لاجرم با ید برمنجلیق مهرشهیدان سوارشویم وبه سرعت نورحرکت کنیم تا ازقافله شهیدانمان جا نمانیم.

عمری زکمند نفس غا فل ما ندیم/سیلاب گناه آمدودرگل ما ند یم

آن خط شکنان زخط خون بگذشتند/ماپشت موانع خط دل ماندیم

گرچه اما م شهیدان ره میفرمایند:راه ورسم شهادت کورشندنی نیست، لکن پرچمداراین چراغ فروزان ،خا ند ا ن شریف شهدامیباشند، ولایتمداری،پاسداری ازانقلاب اسلامی،ترویج آموزه ها ی دینی درجامعه،مبا رزه بااستکبا رجهانی وحراست ازداشته های انقلاب ووصا یا ی شهدای گرانقدرمهمترین دغدغه شهیدان بوده که در صفحات وصیتنامه ها یشا ن متجلی است واکنون این آرما ن مقد س به با  زما ند گا ن آنا ن سپرده شده است.راه شهیدان بقول حضرت حا فظ ،راه عشق است ودردوداغ ونیا زمبرم به حفاظت وحراست دارد.

دردعشقی کشیده ام که نپرس/زهرخنجری چشیده ام که مپرس

گشته ا م  درجها  ن وآخرکا ر/د لبری برگز یده ا م که نپرس

سوی من لب چه میگزی که مگو/لب لعلی گزیده ام که نپرس

                                    (زمزمه عارفا نه شهیدان)

ای اهل وفابادل من همدم باش/دلداده ی من باش ودمی بی غم باش

با عشق بیا غم مرا از برکن / برسا حل چشم د ل من  شبنم با ش

آخرین زمزمه ها ی دشمن سوزودلنوازسفرکردگا ن خونین با ل به وادی عشق وعاشقی هنگام وداع ،نگهداری ازکیا ن انقلاب وانقیا دوپیروی ازفرامین رهبری بعنوان خون بها ی خود است.

ابرمی با رد ومن میشوم از یا رجدا/چون کنم دل به چنین روززدلدارجدا؟

ابروبا ران ومن ویا ر ستا ده به وداع/من جدا گریه کنا ن، ابرجدا یا ر جدا

حسرت عا رفا نه،تواضع خا لصانه وعلاقه عا شقا نه شهیدان برای تداوم اصل انقلاب با رسنگینی است که شعرشعورومدح حضورانا ن را دروصا ل بی مثا لشا ن به حریم یا رثبت وضبط کرده وغوغا ی عا شورارا تداعی میکند.

آنچه جا ن عا شقا ن ازدست زلفت میکشد/کس ند ید است در جها ن، کشتگا ن کربلا.

آه جگرسوزشهیدان وطن درفقدان همسنگران غایب وهمنوایان صادق دورانهای خون وخضوع وخشوع چنین است: درغم فراقت دریاها غرق خشکی و صحراها خیس با رانند ، فصل شکستن دل آغازگردیده ودست اندوه ، نها ل غربت را در کرانه دلم نشانده است .

صدای سکوت ، فریا د جان را به آ سما ن عزا هد یه میکند ، اشک افتاب ریل رونده روزگا ررا لیزوزمان را برای پیک پژاره کوتاه نموده و سا ز سکوت ، سرنای سرد فاصله را فوران و شیپو شلاق شیدایی را برومق روحما ن می نوازد .

                             ( رسا لت سنگین خانواده های شریف شهدا)

همه درمقا بل داشته وداده های انقلاب اسلامی مسئولند اما خانواده های شهدا مسئولتر،زیرا برای ایجا د آن هم خون داده اند وهم خون دل خورده اندوجان وجها ن خودرا درکف نها ده ولذا باید هماننده سلطا ن سترگ از بیشه با بشا رت میراث شهیدان داروغه داری کنند وبا کرشمه کرامت ،دشمنا ن را خطا ب قرار داده وبخروشند:

ای که از کوچه معشوقه ما میگذری/باخبربا ش که سرمیشکند دیوارش.

درجها نی که دوراند یشی،بیا ن حقیقت ،پاسداری ازمظلومیت ودفاع ازنام ونا موس خود جرم محسوب ومستوجب دارحلاج است، ابزارها ی مادی قادر به تامین اهداف عالیه بشریت نیستند ولاجرم بایدازداشته ها ی معنوی وسرما یه های ما ند گا ر جا ن وجها ن خویش مجاهدت و مددجست.

عشق ومی ومستی ومیخا نه ابزارحا لند ومسیر فنا وبستر تجلیات ربانی وسرشاراز ارادت ومملواز معارف خدایی اند.

در زلف چون کمند ش، ای د ل مپیچ که آنجا/ سرها بریده بینی بی جرم وبی جنایت

این تبا رپاک وپاینده که چراغ انقلاب با نورآنا ن روشن است،ما لکا ن راستین وسهامداران سرمایه گذاران واقعی این نهضت الهی اندکه بدون جبروتحکم، ابراهیم واربه منجلیق آتش گا م نهادندواسماعیل گونه به قربا نگاه عشق فتند ،حنجره هستی را به تیغ تش سپردند ،جسم رانیزبه کوه کشنده واگذاشتند تا به رسالت خویش عامل با شند.

آری :دردیلیزمعرفت، هرکس عا رفتر با شد،عا شقتراست وعا شق که شدی اسیر چوبه دارمیشوی وبه سقف آسما ن آویزان.

جلوه معشوقه شوانگیزشد/خنجرعا شق کشی خون ریزشد

وبه همین منظوراست که سلطا ن عا شقا ن وسرسلسله عا رفا ن حضرت ابا عبد الله الحسین(ع) هنگامیکه احسا س تکلیف کردو اسلام را درخطردید فرمود:اگردین جدم جز با کشته شد ن من با قی نمی ما ند پس ای شمشیرها مرادریا بید.

چون به موقع ساقیش درخواست کرد/پیرمیخواران هم قد راست کرد.

انقلاب اسلامی ایران کوثر کثیری است که با خون شهیدان رنگین شدودررواق تاریخ نما یا ن گردید، نوری که منشاء آن با زما ند گا ن شهداست چون همه شهیدان ابتدا دردامن پاک مادران و سرشت صادق پدران منزهی تعلیم یافته وتربیت شده اند وپس ازآن لایق آغوش ابدی یا رمیشوند.

در کنا رامانت ثقیل مجاهدان ازجان گذشته که درخت انقلاب مدیدن خون پاک آنها است وصایاوتکالیف حضرت امام ره،امانت دیگری است که رسا لت خاندان معززشهیدان را سنگین تر نموده است.

عمری زکمند نفس غا فل ما ندیم/سیلاب گناه آمدودرگل ما ند یم

آن خط شکنان زخط خون بگذشتند/ماپشت موانع خط دل ماندیم

                    (خانواده معظم شهداوانتظارات)

گرچه خونا به های دل دردمند ومجروح پدران ومادران شهدا با هیچ دارویی التیام نمیا بدوهم ملت وهم نظام تاقیام قیامت خودرا مد یون وبدهکاراین بندگان خاص میدانند،اما انتظا راتی نیزازاین چشم وچراغا ن وجود دارد که منحصر به فرد وقشر دیگری قادر به ادای آن نیست که ذیلا به اندکی ازآنا ن اشا ره میشود.

1-بخشی ازعظمت واقتدارجمهوری اسلامی مربوط به قربا نیا ن وجا ن دادگانی است که برای تحقق آن جا ن وهستی خویش رافدا نموده ودرکف اخلاص نها ده اند، انقلاب اسلامی خون بهای شهیدان وجا نبا زان وازاد گا ن وایثا رگران است وقبل ازهرکسی پاسداری ازآن برخاندان شریف شهدا وایثا رگران واجب ولازم است

2-مقام معظم رهبری فرمودند:شهیدامانتی برای بازماندگان است که هم دردنیا وهم در آخرت با ید پاسخگوی آن با شند وبا زما ند گا ن عزیز شهدا با ید همواره شکر گزارخداوندباشندچون عزت امروز ما ثمره خون شهدا است وپیا م آنها حفظ اسلام وقرآن ووحدت است، پس بهترین انتظا راز این تبا رمحترم حراست ازامانت فرزندان شهیدخود است که به فرموده مقام عظمی ولایت: خانواده های شهدا به شهیدانشا ن افتخا رکنند

3-همه مردم برای برپایی جمهوری اسلامی ایران هزینه کرده اند، اما بالاترین بهاء راخانواده های معظم شهدامتحمل شده لذاانتظا راین عزیزان بسیارزیاداست وتا میتوانند باید توش و تقلاوتلاش خودرا مصروف ماندگا ری واقتدارنظام مقدس جمهوری اسلامی کنند.

4-خا نواده های محترم شهدا وایثا رگران گل سرسبد انقلاب اسلامی هستندواز جایگاه،منزلت وعزت خاصی دربین افکا رعمومی برخوردارند وانتظاراست که در این بر هه حسا س وسخت وسرنوشت سازکه ازداخل وخا رج برعلیه استقلال ملت ایران نقشه میکشند ودرفکرخیانت میباشندواکسیریا س ونا امیدی پمپاژمیکنند، خانواده های معززشهدا ازمحبوبیت ومنزلت خود به نفع اصل انقلاب استفاده نموده و به کمک متولیا ن آمده ودین خودرا به این نظام الهی ادانما یند.

5-ولایتمداری، پاسداری ازآرما نها ی انقلاب اسلامی ،مبا رزه با ظلم وتعدی و عوامفریبی، ترویج آموزهای دینی درجامعه ،اجرای امر بمعروف ونهی از منکرعالی ترین اهداف شهدابوده که دروصیتنامه ها ی آنا ن نیز بدان تصریح شده است بنا براین انتظا رازخانواده های شهدا ،این جا ودانگا ن تا ریخ این است که خدای نخواسته این آرما ن شریف وارزشمندرا با ما د یا ت کم مقداردنیا نیالایند ونگاهبا ن آن باشند وبا این حرکت ماندگا ر،یا د فرزندان دلبند خویش را زنده بدارند واز اجرومعنویت آن هم بهره بگیرند چون مقام معظم رهبری فرمودنده اند:گاهی رنج و زحمت زنده نگهداشتن خون شهید از خود شهادت کمتر نیست

6- گفتا ر، رفتا ر،کردار، منش، موضع،سبک زندگی،مشارکت، معا شرت،تعامل جمعی، اتقا ن، اعتما دوروحیه وفا داری خانواده ها ی با برکت شهدا در بین مردم بعنوان الگوسرمشق برای آحا د جامعه مطرح وقا بل تقلید است ولذا شایسته است د رفعل وانفعالات با زما ند  گا ن ارجمند شهیدان، با شان آن ره یا فتگا ن حریم یارسا زگارباشد ووفق عقیده وعزم وافکا رآنان.

امیدواریم هم مردم وهم مسئولان عزیز نظام براسا س منشورحضرت امام ره درخصوص تکریم خانواده ها ی شهدا، دراوج فروتنی به این سروران خدمت کنند وبا زما ند گا ن شریف شهدا هم عملا حافظ ونگهبا ن فرهنگ وفخروفهم شهیدان خود با شند.و همه با هم چنین زمزمه کنیم:

ای دوست به حنجرشهیدان صلوات/برقامت بی سرشهیدان صلوات

از د ا من زن، مرد به معراج میرود/ برد ا من ما درشهیدان صلوات

چنین با د: نگا رش: سیدحرمت الله موسوی مقدم

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group