▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

جمعه 3 اسفند 1397 Friday 22 February 2019 16 جمادی‌الثانی 1440

آخرین اخبار سایت

شهدای مدافع حرم، حافظان حریم حریت

مدافعان حرمسایت خبری ویرا - پایان زندگی هرکس به مرگ او است ، جز مردحق که مرگ وی آغا زدفتر است.دنیا محل اجرای یک نمایش است که کارگردانش خدا و بازیگران این نمایش بندگان اویند،دراین نمایش به هرکسی نقشی واگذار می شود که اگردر ایفای آن قصورکند در زمره مردودین و شاگردان این تمایش زندگی قرار خواهد گرفت و چنانچه از عهده نقش خود بدرستی بر آ ید ،جواز عبور و تصدیق قبولی از محضر خدارا با افتخار اخذ میکند.
آره. شهیدان در این نمایش ،هوشمندا نه ایفای نقش کردند و لایق ردای سبز ورفیع شهادت شدند.
در منطق ایثار،قصه افسا نه و ا سطو ره ها ی افسانه ای به سطر پایا نی رسیده و سفری آ سما نی به کرا نه انسانیت با ابزار ایجا ز و با ل شو ق آغا ز میشودکه فراز ان بلندا ی سعادت و فرود آ ن هم ماء معین و فردوس برین است .

درکنار زمین و آسمان بعنوا ن دو شاهکار آفرینش خالق عا لم، وجیزه شهاد ت نیز رویش دیگری است که زندگی ورای زمین را معنا می بخشد .

گرچه قبای فاخرروایت نو ردر وادی شهادت برقا مت و تحمل و حو صله نگارنده بسی گشاد و فراخ است ،اما در تو صیف شهیدان مدا فع حرم بقو ل شاعر عا رف باباطاهرعریا ن باید گفت:
سه درد آمد بجانم هر سه یکبا ر /غریبی و اسیری و غم یا ر
غریبی و اسیری چا ره دارد / غم یا ر وغم یا ر و غم یا ر
حافظان حریم حریت، غریبی و اسیری را با جان خریدند تایا ر اسیر آتش اغیارنگردد ، آ نا ن سرما یه جان را به ساخت جانان تقدیم کردند تا شام نا امنی وخو ف نا امیدی را برای همنو عا ن و هم کیشان خود در عراق و سوریه به صبح امان و امید پیو ند دهند و دست تطاول و تقاص و تجا وز با سلاح شها د ت برای همیشه قطع نمایند .
شهیدان مدافع حرم با مدداعجازو سلاح ایثا ر،خشم وخشو نت را به فرحنای امنیت وآ رامش تبد یل کردند وآنگاه که کودکان معصو م ، مردمان بی گناه ،زنا ن عفیف و سالخوردگان مظلوم در نا ئره تا امنی میسو ختند،مجاهدان و مدافعان حرم،با قطرا ت شمع وجودخودوهمتی فرا تر از زمان و مکا ن، رحمت آرامش را ارزانی ستم دیدگان نمو دند.
انان به تردید و تشکیک و خطوات شیطان پایان دادند و بر فراز یقین، نوای نوع دوستی سردادند .بقو ل شهید آ وینی:خو ف فرزند شک ا ست و شک نیز زائیده شرک و این سه موضوع( خو ف و شک و شرک) راهزنان طریق حقند که اگر با مرگ انس نگیری ،خو ف راه تورا می بندد و اما مت را در کربلا رها خواهید کرد.
شهیدان مدافع حرم، این سخن در نشا ن را آویزه گوش کرده وحیات خودرا در کف نها ده و ازحریم وحرمت و نا موس دهر پاسدا ری کردند و کفر و تکفیر و ترور را دردامن کثیف و هابیون ملعون به آتش خشم مقدس خو یش سپر دند . شهید مهدی زین الدین میفرمایند :که منتظر واقعی درعصر غیبت به کسی گفته میشود که در انتظا ر شهادت با شد که مدافعین مخلص حرم چنین بودند و در اوج ایثا ر، واژه انتظار را بخوبی ترجمه کردند.
شهیدان را اعتقاد بر این است که زندگی کردند با مردن معنا میابد و کلیه ما جرای حیات در قاموس مرگ در راه خدا است .درمنظر شهیدان مدافع حرم،دنیا باهمه بلند یهایش در مقیا س حیات معنو ی خیلی کو تا ه است و با همه زیبا ئیها یش خیلی بد قواره وزشت ودر این سرای بیقرار، اگر دل از یاد خدا خا لی شو د، آنگاه قلب انسان ما من و ماوای و جو لانگاه شیطان میشو د ، یعنی یک لحظه غفلت دل ،مسا و ی ا ست با عمری ندامت و پشیما نی ،لذا شهیدان ،عرصه جهان را جبهه ای واحد میدانند ودرهنگا مه خطر، آوردگاه ایرا ن،جای خودرا به عراق و سوریه ودیگر بلاد جها ن اسلام عوض میکنند زیرا هجرت ،عشق شهید است و ارباب او خسین (ع) و کربلا نیز وادی عشا ق .

شهیدان مدا فع حرم ، مرغا ن خوش الحان باغ ملکو تند و سور وصیدا و حلب و کربلا را حریمی میدانند که جا ن می طلبند وصف اشرار را از اغیا ر جدامکیسا زند .

پندا ر ما زمینیان این ا ست که شهدا رفته اند و ما ما نده ایم ،اما حقیقت این است که شهیدان مانده اند و گردش روزگار مارا با خو د به ناکجا آبا د برده است و به صحرای سهمگین تنهایی پرتاب کرده است .وبه همین خاطر ا ست که حضرت امام ره میفرمایند: خدامیداند که راه ورسم شها دت کو ر شدنی نیست واین ملت وآیندگا ن هستند که به راه شهیدان اقتدا میکنند وشهیدان امام زادگا ن عشق اند و مزارشا ن زیا رتگاه اهل یقین است .

شهیدان همیشه ماندگار تا ریخ وبخصو ص مدافعان غریب و مظلوم حرم در خراست ا ز حریم اهل بیت (ع) دراوج بی کسی ،توسط جانیا ن زما ن کشته و سپس مثله شدند ودر نها یت گمنا می بد ست خیا نتکارداعشیا ن ملعون در قفسهای آهنین زنده زنده سو خته شد ند تا در مو ضع یک سنگر با زدارنده گلو ی نا زک فرزندان من و تو ا ز دم تیغ کافران تکفیری ووها بیو ن لعنتی نگذرد ،آ نها بعنوان بندگان خدامحو ر،جامه شهادت را با نشاط و خوشحا لی به تن کردند تا صراط مستقیم مسدود و با ب شهادت هم بسته نشود .

خافظان مخلص حرمین شریفین بامرگ انتخابی و زجرآور خود به ما گفتند که برای پیدا کردن مسیر شها د ت با ید روح خویش را اسلامی و دیگران را نیز به سلامت نفس دعوت نمود زیرا برای عبور از دره پلیدی باید ا ز کو ه تقوا و خو د سازی بگذری تا به معراج ایمان واتقان نایل شوید .

درس شهیدان حرم به همه انسانهای آزاده این است که برای رسیدن به کیمایی ماندگاری ،لازم است که ا ز تن خا کی بگذری و خودرا در دایره ادمیت جای دهی .

آ ره : خو ن دل وخستگی تن و عطرجا ن شهیدان، نهری جا ری و بحری عمیق است که درحوادث سخت و سترگ دوران پیروزی انقلاب اسلامی ،جنگ تحمیلی ،مبا رزه با جریا ن تکفیر ی وتروریستی و بخصو ص هزینه سنگین پاسداری از حریم مقدس خاندان عصمت وطهارت (ع) تداعی و تجلی یافته است .روح ظلم ستیزی شهیدان و ایثا ر گران در ادوا ر مختلف تاریخ ، حقیقت واضحی است که فرا موشی آن ظلم بزرگی به فرهنگ ایثا ر و شهادت و گناه عظیمی در کا ر نامه حا ل و آینده وگذشته خود ما است .

جان دادگان در راه پاسداری از حریم اهل بیت (ع) به ما هشدار میدهند که با اعمال خود ، پیشگویی شهید همت را به اثبات نرسانیم زیرا آن شهید بزرگوار فر موده بود :دیروز ا ز هرچه داشتیم گذشتیم و امروز ا زهرچه بو د یم میگذریم ، آنجا پشت خا ریز بودیم و اینجا در پناه میزیم ،دیروز دنبا ل گمنا می بودیم و امروز مواظبیم که نامما ن گم نشو د .

دیروز جبهه بوی ایمان میداد و امروز ایما نمان بو مید ، الهی نصیرمان با ش تا بصیر گردیم ،بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم .

در تفکر شهیدان مدافع حرم ، قدس و ایران ، فلسطین و لبنان ، حرم غریب حضرت زینب کبری (س) و قبر شش گوشه حضرت سید الشهدا (ع) هیچ تفا وتی ندارد ، مهم اجرای منو یا ت مقام معظم رهبری و مقاتله با متجاوزان حرا می است و لذا شهیدان و مهاجران حریم فضل وفضیلت ،خون جبین خودرا زیبا ترین جلوات عشق در معراج شهادت تلقی میکنند چون این سفیران سعادت از قید جان گذشتند تا براق عشق، آنان را به وا دی عدم بکشانید و فقدان جسم یعنی حصو ل روح و دریا فت اسرار عالم غیب و وصال حضرت دوست .
کلام شهیدان همیشه حاضر حرم معشو ق ،نسیم ما ند گا ری است که ا ز عمق اقیانوس دل انان نما یان میشو د و چو ن گو هری ازسیمای ملکو ت زمین و آسمان بلاد اسلامی را بهم میدوزد .
مشرب خا نه عشق، میدان نبرد است و شهداء مستان این میکده عاشقی که با شراب شوق وصال ،در اوج غربت به یا ر پیو ستند.

مدافعا ن حرم ،مسافران هفت اقلیم عشق به پیامبر(ص) و حسین (ع)و زینب(س) و کربلا میباشند که فوران خونشان و نفو ذ کلامشان معا دلات جها ن غرب را بهم پیچید و دنیا را برای آن آدم کشان به جهنمی سوزنا ک تبدیل کرده است .

عدل افروزان ظلمت سو ز، چو ن سردا ر همد ا نی و صدها یا ر گمنام و با وفایش در لفافه تدبیر عالمانه مجاهد خستگی نا پذیر ،مظهر و نماد شهید زنده ، سردا ر دلهای عاشق ، حاج قاسم سلیمانی ،پر چم حریت در دست وسرود دلد ادگی و شهادت طلبی می سرایند و نغمه آزادی سا ز میکنند تا سران لعنتی و مشرک آل سعود، حاکمان بی صداقت امپرا توری نگون بخت عثمانی و طراحان مکر و تجا وز وتخاصم و تحریم و تزویر، به عظمت و اقتدار روحی فرزندان خمینی ره و سر بازان جان برکف فرماندهی کل قوا و محبوب دلهای عاشق ، حضرت آیت الله عظمی خامه ای ،پی ببرند وبه اعجا ز ایثا ر مدافعان حریم شریف آل الله اقرار کرده و سر تعظیم و تسلیم فرود آورده و به عجز و نا توانی خویش در مصاف با فرهنگ شها مت و شها دت اعتراف کنند.
به مدافعان جان بر کف حریم خاندان عصمت و طها رت (ع) و شهیدان شبهای عملیات دوران دفاع مقدس که دا و طلبا نه به جنگ خطر رفتند وبدون ادعا یی و یا طلب نا می و نانی ، معصوما نه سرتواضع بر با لین خاک نهادند و به دیا ر حق شتا فتند سلام و تهیا ت خودرا تقدیم مینما یم و ا ز سر ارادت به ا ین پرستوها ی مهاجر ورهروان الی الله ، عرض میکنیم : شرم با د کسانیکه با قایق شهیدان ا ز سیل خو ن و خطر گذشتند واینک کف کشتی را با سیخ سخیف جهل می شکافند و مست با ده شیطانی، راه خلاف سبیل سبز وسرور و سعا دت شهیدان وطن خود می پیمایند .

درود خدا بر شهیدان وطن باد

سید حر مت الله موسوی مقدم

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group