▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

جمعه 3 اسفند 1397 Friday 22 February 2019 16 جمادی‌الثانی 1440

آخرین اخبار سایت

به بهانه انتخاب رئيس ستاد روحانی در ايلام

وکیل‌المله یا وکیل‌الدوله

سايت ويراسايت ويرا - نهاد انتخابات از جملە نهادهای تازەوارد بە چرخەی تاریخ چندین هزار سالەی ایران است کە اگر چە عمر آن بە حدود یکصد سال اخیر محدود می‌گردد، اما از نظر کیفی در چند دهەی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، بە ویژە در یکی دو دهەی اخیر، منشا بسیاری از تحولات و رخدادادها و جهت گیریهای عمومی بودە است.


آنچە کە در طول این یکصد سالە مشهود است، استفادە از شعارهایی است کە هیچگاە جاذبەی خاص خود را از دست ندادە و نخواهد داد.
آزادی، عدالت، رفاە عمومی و شعارهایی از این دست، از جملە شعارهای پای ثابت این قضیەاند کە  جذابیت همارەی آنها، باعث گردیدە کسانی کە در انتخاب واژەگان و با ادبیاتی فراگیرتر توانستەاند، زودتر این تعابیر را غصب کنند، بە کسب آرای بیشتری، دست پیدا بکنند.
یکی از شعارهای بسیار پرجاذبەای کە تقریبا از دوران مشروطیت تاکنون، مزەی دهن اهالی انتخابات بودە و باعث شدە بسیاری از چهرەها در پس این نقاب، چهرەی واقعی خود را پنهان کنند، استفادە و یا باید بهتر بگوییم ، "سو استفادە" از دو اصطلاح "وکیل الملە، در مقابل ، وکیل الدولە" می‌باشد.
تصرف این تعابیر از سوی هر کس و در آستانەی انتخابات، باعث ذهنیت سازی مثبت برای یک کاندیدا و ایجاد جو بر علیە رقبایش خۆاهد شد.
در انتخابات دور هفتم (میان دوره ای ) و هشتم مجلس شورای اسلامی، دکتر قنبری کە بە عنوان نائب رییس فراکسیون اقلیتی اصلاحات، در مجلس، توانست با انتقادهای صرفا سیاسی خود، برند انتخاباتی "وکیل الملە" بودن را بە لطف عملکرد پر از انتقاد دولت احمدی‌نژاد، البتە با تکرار اینکە "وکیل الملە هستم، نە وکیل الدولە" از آن خود  بکند.
با پیروزی دولت اعتدالگرا کە با حمایت اصلاح طلبان همراە گردید، علیرغم همەی تلاشهای انجام شدە، امکان ورود  وکیل‌الملەی پیشین بە دولت میسر نشد و با رد صلاحیت وی در انتخابات، امکان محک خورد عیار "وکیل الملە و یا وکیل الدولە"بودن وی، بە دلیل همراە شدن نسبی دولت و مجلس و بە ویژە همراە بودن کامل فراکسیون اصلاحات با دولت روحانی، نیز فراهم نیامد.
اما عدم صلاحیت وی، باعث شد کە او در کارزار انتخاباتی مجلس ایلام، و در حالی کە میدان از رقابت بزرگان تهی بود، بە یاری همکلاسی سابق خود ، دکتر میرزایی بشتابد.
دکتر جلال میرزایی بە مثابە "هندوانەی نشکستە"، ناشناختە بود و تنها رزومەاش تدریس در دانشگاە کرمان بود و لاغیر، بسیار خوش‌شانس بود کە برای بار سوم با کمتر از پنج هزار رای ایلی، بە کرمان دیپورت نشد.
خالی بودن میدان از بزرگان انتخاباتی و حمایت تمام قد دکتر قنبری از وی، باعث شد، موفقیت های بیشتری نصیب وی گردد و از نکات جالب توجە، این است کە ایشان، نعل بە نعل، پا جای پای دکتر قنبری گذاشت.
اولین میراث امتزاج این دو همجنس سیاسی، قایم شدن در زیر لوای "وکیل الملە" بودن است، کە بیانگر عدم سیاستمداری هر دو سیاس حوزەی انتخاباتی استان بود، چرا کە وکیل الملە بودن، دست‌کم می‌بایست با انتقاد کردن ولو بی‌نتیجە و بی‌هدف از دولت، همراە باشد کە بە دلیل همسو بودن دولت اعتدال  با فراکسیون امید کە خاص اصلاح‌طلبان می‌باشد، عملا امکان‌ناپذیر نبودە و باعث رو شدن دست سیاسان این عرصە شدە و روز بە روز مصادیق وکیل‌الدولە بودن دکتر میرزایی ، آشکارتر از پیش می‌گردد و بدتر اینکە همچنین عدم انتقاد از عملکرد ضعیف برخی ادارات ناکارآمد استان  وکیل‌الدولە بودن ایشان را بیش از پیش نمایانتر می‌کند.
دومین ارثیەی ژنتیکی کە از دکتر مقدمتر بە دکتر متاخرتر رسید، جواب ندادن تلفن رای دهندگان و قطع ارتباط با عقبەی مردمی خود و ابتر گذاشتن حرکت آنها بود.
دیگری فیگور گرفتن عدم دخالت در مسائل عزل و نصب بود.
البته این حلال‌خوری، مصداق این ضرب‌المثل است حلال‌خوری از ناتوانی و عدم دسترسی است!!!."، نە از رعایت قانون وبنای عدم دخالت در امر پرسنلی.
این امر حکایت از عدم صداقت نامزدان انتخاباتی با دو گروە را دارد، اول گروە همراهان سیاسی کە درخواست سهم‌خواهی و حضور در مدیریت استان را در قالب معمول دارند، چرا کە نمایندگان ناچارند خلا  عدم وجود احزاب بە ویژە در استانها را بر دوش بکشند.
دوم اینکە یک فرار رو بە جلو است، چرا کە اغلب مردم ما با معضل بزرگ اشتغال و نبود امکان نان‌آوری در میان خانوارها و رفتن بە سوی فقر مطلق را دارند و از نمایندە انتظار رفع موقت و یا دایمی این معضل را دارند و از آنجایی کە همگان می‌دانیم توان دولت در جذب کارمند و کارگر حداقلی است، عدم توان نمایندگان مردم در مجلس برای جذب سرمایەگذار و افزایش رونق اقتصادی و تولید، مزید بر علت شدە و دکتر میرزایی، با استفادە از شگرد "فرار رو بە جلو"، و گرفتن  قیافەی حق بە جانب، درحقیقت از زیر بار پاسخگویی بە مردم شانە خالی کردە و با پاک کردن صورت مسالە، فقط خیال خود را راحت می‌کند، غافل از اینکە مردم آنقدر آگاهند کە در سربزنگاههای مهم سیاسی، پاسخ اقدامات را بدهند.
به هر حال  برگزیدن دکتر میرزایی که وکیل المله ایلام و چشم امید مردم است  بر مسند ریاست ستاد دکتر روحانی در این استان اشتباهی استراتژیک برای ایشان و جریان اصلاحات است. باید این سووال مطرح شود مگر در اردوگاه اصلاح طلبان ایلام قحط الرجال است که باید نماینده مردم با این همه مشغله کاری و مطالبات مردم  بشود رئیس ستاد .
به نظر نگارنده بایستی از بزرگان  و افراد برجسته ای چون حائری، حیدری زاده ، ساغری ، دکتر موسی میرزایی ، ناصری گهر، محمدیان، حاج اسماعیل رستمی ،عبدالحمید کرمی و... استفاده می شد تا میرزایی همچنان برای مردم وکیل المله باقی می ماند.
و در فردای پیروزی احتمالی دکتر روحانی در انتخابات باید منتظر دخالت های  دکتر میرزایی به عنوان رئیس ستاد ایشان در ایلام و در امور اجرایی و عزل و نصب ها باشیم. پدیده شومی که چند صباحی است گلوی مدیریت استان را می فشارد و مردم همیشه از دخالت های بی مورد نمایندگان در امور اجرایی و علی الخصوص عزل و نصب ها نگران هستند. این انتخاب قطعا توازن بین نمایندگان درحمایت از دولت را برهم خواهد زد و نتیجه آن تنش بیشتر و ناهماهنگی در پیگیری مطالبات مردم توسط نمایندگان استان را به دنبال دارد. باید دولت دراستانی مانند ایلام که هر سه نماینده تقریبا حامی برنامه های دولت بوده اند در انتخاب رئیس ستاد دکتر روحانی دقت بیشتری به خرج می داد تا  حمایت ها ی این سه نماینده همچنان ادامه می یافت ولی به نظر می رسد انتخاب  میرزایی به عنوان رئیس ستاد دکتر روحانی در ایلام امتیازی است که دو نماینده دیگر استان برای پیگیری برنامه ها ی خود از آن محروم شده اند و بعید به نظر می رسد که همراهی این دو  با دولت تداوم داشته باشد. پس می طلبید در این انتخاب دقت بیشتری می شد و منافع استان ، جایگاه دکتر میرزایی به عنوان وکیل المله ، منافع دولت و استان و ظرفیت اصلاح طلبان و... در نظر گرفته می شد.

منبع: غرب آنلاين

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group