▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

سه شنبه 6 فروردين 1398 Tuesday 26 March 2019 19 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

خزان در تابستان ؟

اندر حکایت سقوط زود هنگام مدیران اجرایی

سيدحرمت اله موسوي قدمسايت خبري ويرا - در قدیم مرسوم بود که در اواسط پا ئیز برگ درختان سرسبز و مفرح به تدریج روبه زردی نها ده و یوا ش یوا ش سیمای شاد و باطراوت آنان اسیر خزان شده و تسلیم قضا میگردید و سپس از اوج اکرام، تفخر و یا وه گویی در عالم طبیعت ، با شیرجه به زمین سقوط میکردند و میهمان خاک سیه گشته و با د ست طباخ روزگا ر، به خوراکی خوش طعم برای حشرات تبدیل میشدند .

این خزا ن و خشکی وخشونت تا پا یا ن زمستا ن وبا ل گردن درختا ن بود و همه ا نان را عریا ن و مهیای پذیر ش فصل بهار مینمود .

معولادو خزان را تاکنون تجربه و تماشا کرده ایم ،یک خزان طبیعی برای درختا ن و گیاها و نباتات و رویندگا ن و یگری نیز خزانی سیا سی ویژه مدیران و متولیان و مجریا ن و صد ر نشینان ، فصل اولی را تا کنون پائیز تعریف کرده اند و دومی را نیز در پایا ن عمر قوه مجریه و شکل گیری وتجدید ویا تعویض حیات این قوه پر فراز و نشیب.

اما بتا زگی در بخشها یی ازحوزه جنوب استان ایلام شاهد یک رخداد جدید و نوین درفرایند فصل برگ ریزان میباشیم که هیچ سنخیتی با طبیعت و تا ریخچه قا نون خزان وبرگ ریزان ندارد ، درحالی اپید می ریزش و آفت مرگبار برگ درخت نظام اجرایی هستیم که نه ازپائیز آثا ری وجود دارد و نه عمردولت هنوز به پایاین به پایان رسیده است .

مدتی ا ست آفت نا ا منی وبی ثبا تی، فضای ادارات ونها د های دولتی در حوزه جنوبی استان ایلام فراگرفته و آرامش وامنیت شغلی تعدادی ا ز مدیران را مورد هجمه و تهدید قرار داده است .

این فضای نامطلوب و تا اندازه ای بی سا بقه باعث سر درگمی مدیران، تشویش اذهان عمومی ، کندی روند ارائه خدمت به اربا ب و رجوع و نا هماهنگی و نا بسامانی در روند عادی کار ادارات و نهادهای اجرایی و خدما تی شده و سوالی درذهن افکار عمومی ایجاد نموده است.

بعد ازانتخابات مر حله دوم مجلس شورای اسلامی در حوزه جنوب استان ایلام ،بلا فاصله مسئول ادا ره آموزش و پرورش شهر ستان دهلران در کما ل بی تدبیری و توهن ،عزل شد و در میا ن اعتراض و واکنش وتجمع مردم وفصل حساس و سر نوشت سا ز امتحانات پایان ترم ودر اوج اجبا ر، جای خود را به یکی از یاران نماینده جدید تقدیم کرد.

تهدیدات و تعرضات و توبیخهای بیجا و متعدد این تودیع و معا رفه مغرضا نه و بغض آ لود با عث گردید تا فرماندا ر موفق و مردمی شهر ستان حسا س و مرزی و استراتژیک دهلران از سمت خویش استفاد دهد و لقای مدیریت را به عطایش ببخشاید که بنا به مصلحت از طرف استاندار محترم ایلام مورد پذیرش قرار نگرفت .

روز دوا زدهم اردیبهشت یعنی یک روز بعد از انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی حوزه جنوب ( چون شنبه 11اردیبهشت ادارات دولتی بخاطر اجرای انتخابات تعطیل بودند ) رئیس ادا ر ه راه و شهر سا زی شهر ستان آبدانان از سمت خود تعلیق شد و به اوابلاغ گردید که اداره را به یکی دیگر از هواداران جنا ب نما ینده محترم تحویل دهد که البته این مدیر بد نبا ل واسطه گری چند نفر از متنفذین و مدیران خیر اندیش تا کنون دست به عصا تصدی اداره مر بو طه را بر عهده دارد اما امیدی به ادامه حیات مدیرتی وی نیست و در حا ل احتضا ر اداری است .

در همین شب و روزهای متفا وت و ملتهب ، شاهد بر کنا ری بدون تشریفات وخا رج از عرف اداری رئیس بیما رستان حضرت رسول اکرم (ص) آبدانان و تصا حب این منصب توسط یکی دیگر ازندیمان نماینده شریف و جدید حوزه جنوب استان ایلام بودیم .

چند روز بعد از این برگ ریزان غیر منصفا نه ، مدیر جهاد کشا ورزی شهر ستا ن دره شهر نیز از سمت سا زما نی خود عزل و میز و مداد و مدیریت خویش را ارزانی ندیم خوش شانس دیگری از جناب اقای کاظمزاده نمود.و خود، راهی آبدانان، زادگاه محرومش گردید.

ریزش زودهنگام برگ وباردرختان فرتوت ادارات نقل محافل مردم این شهر ستانها بود که مطلع شدیم در ادامه این ماراتن نا میمون، مدیر مرکز عشایری شهر ستان آبدانان نیز با تیر تلخ تبا رگری ا ز صدر به ذیل امده و مرکبش تسلیم فرد دیگری از تیم مورد اشا ره شده است.

چندروز از این نبرگ خاموش نگذشته بود که خبر برکنتری معاونت شبکه بهداشت و درمان شهر ستان آبدانان و نصب فردی از یاران انتخاباتی جناب نماینده عزیز ومردمی در جای ایشان دوباره فضارا آلوده و اذهان را مشوه نمود و وانچه که از ظاهر امر پیدااست ، این تهاجم بد فرجا م و زودهنگام همچنا ن ادامه دارد و با ید بنشینیم تا گرگ عجل، دانه به دانه، مدیران موفق را صرفا به جرم اینکه در اردوگاه دیگری قرا ر داشته و رای انان به سبد فرد دیگری وا ریز شده است طعمه خود کند وما و همه اصحاب رسا نه و جریا نهای سیا سی و متدین جامعه و افراد اثر گذارنیز سرپوش سکوت به سرکرده تا این روند بی اسا س وغیر اخلاقی به یک معیا ر انحرافی در جامعه تبدیل شود و دود آن نیز روانه چشم گریان و منتظر مردم مظلوم منطقه گردد

لذا این پدیده منحصر به فرد و جدید ا لخلقه در نظام اجرایی سئوالات متعددی برای مردم و گروههای سیاسی و فعالان رسانه ای و افکا ر عمومی جامعه بوجود اورده است که :

1-     مگر فصل پائیز و تابستان و موسم برگ ریزان در استا ن ما عوض شده است یعنی فصل تابستان جایگزین پائیز و یا بها ر جای خودرا به زمستان داده است و ما نمیدانیم ؟

2-     علت تامه این تغییرات شتا بزده و حذف مدیران کا ر آ زموده وجایگزینی افرا دی تقریبا آماتور وتا زه کا ر آنهم با این عجله چیست ؟ آیا جابجا یی انان بر اسا س اصل شایسته سالاری است و یا خط و نشانهای انتخاباتی ؟

3-     علت این اقدامات خام و عجولانه را از هرکدوم مسئولین می پرسیم اظها ر بی اطلاعی میکنند ، بلاخره این فعل و افعالات براساس منویات چه کسی انجام میگیرد؟ استاندار محترم، فرماندار عزیز و یا نماینده گرامی؟

4-     مگر دولت تد بیر وامید اقای دکتر روحا نی الان بر مسند قدرت اجرایی نیست ؟ اگر جواب مثبت است پس این همه عزل و نصبهای بی سابقه که هیچ سنخیتی نیز با منش دولت ندارند در سال اخراین دولت چه معنا دارد؟ ایا این خزان زود هنگام در سایر شهر ستانهای استان نیز اتفاق افتاده است یا فقط در آبدانان و دهلران ...؟

5-     اگر اصل تفکیک قوا وجود دارد، چگونه نماینده مجلس که رسالت ذاتی ان وضع قانون و نظارت بر اجرای آنست قادر است که این همه عنصررا عزل وعوامل خودرا بجای انها بگما رد؟آیا اصلا این اقدامات واقعا کا ر ایشان است یا بنام وی و بکام دیگران ؟، مگر جناب اقای کاظمزاده با رها اعلام نکردند که در جابجایی مدیران اجرایی دخالت نمیکنم؟

6-     ما معتقدیم که گذ شته ا ز داد وستدهای حاشیه ای بین نمایندگان مجلس شورای اسلا می با مدیران اجرایی انهم در سطح بسیا ر محدود و بموقع ، انتخاب، گرینش و ابقا و یا عزل مدیران اجرایی در حیطه مسئولیت دولت است و آنچه که ما میدانیم دولت هم فعلا با تمام قوا مشغول رتق و فتق امور اجرایی کشور است ، علت اینکه دیگران دارند برای دولت تعیین تکلیف میکنند و یا بقول بهتر دولت هنوز زنده است چرا کسانی مجلس ترحیمش را بر گزار میکنند؟

7-     امید وارم هم مردم، هم جناب اقای استاندار محترم و دیگر دلسوزان و عقلای قوم ، بیشتر از این احساس مسئولیت نمایند و با این اقدامات جزیره ای و فزون طلبا نه عده ای افراد کم مسئولیت و تا زه ازراه رسیده ، زمینه افتراق و بدبینی مردم را فراهم نکنند و اجا زه بدهند تا سا ل آینده اگر دولت اقای دکتر روحانی موفق به اخذ رای اعتماد مجدد مردم شد که خود تکلیف را مشخص میکند و چنانچه دوزیستا ن شکم با ره که خودرا در لفافه های زخیم اصلاح طلبی مخفی کرده ، مانع این اتفاق شدند که انمو قع فعا ل ما یشا ء شده وهر انچه مایلند بر سر ملت و بندگان خدا بیا ورند .

خدایا چنانکن سر انجام کا ر= که تو خوشنود با شی و ما رستگا ر

سید حر مت الله موسوی مقدم.

نظرات   

 
+4 # اعتماد 1395-05-07 12:43
این پاییز اوج کرامت انسانی و محبت به مردم است . یادمان نرفته شعار کرامت را خخخخ . البته نقش پررنگ مسیولین استانی در این رسوایی قابل چشم پوشی نیست .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # شهروند 1395-05-13 16:53
جناب آقای موسوی خودت هم به خوبی می دانی این تحلیل جنابعالی ، یک تحلیل بی ارزش و مغرضانه می باشد و هیچ مصداقی با برگ ریزان پاییز ندارد چون به خوبی میدانی مدیرانیکه عزل شدند در کل مدیر نبودند و فقط به اتکاء و صدقه سری نماینده قبلی که کارش فقط باند بازی و عزل نصب و به کار گیری افراد نا کار آمد در سطح حوزه جنوب بود مدتی سکان مدیریتی را در دست گرفتند پس بی خودی آب را گل آلوده نکن که این برگه که شما قصد گل آلوده کردن آن را دارید ماهی در آن نیست و دوران بخور بخور شما و مریم مریم کردن شما و اصحاب تان به پایان رسیده است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ابدانانی 1395-05-13 17:03
جناب موسوی شما که حق به جانب صحبت میکنید مثل اینکه چهار سال پیش ونماینده منتخب شما را فراموش کردید بیشترین هیاهوی در عزل مدیران در دوران نماینده منتخب شما بود حتی نماینده منتخب شما تا استیضاح یک وزیر هم فقط جهت منافع شخصی و تعغیر یه مدیر اداره در یک شهرستان رفت با تمام مدیران استانی قهر نمود لطفا کمی منصف باشید چون نماینده شما نبرده اشسمان به زیمن که نیامده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group