▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 4 فروردين 1398 Sunday 24 March 2019 17 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

پاسدار قانون باشیم

اگرقانون نباشد ؟

قانونسایت خبری ویرا - گنجشکان درختان کوه را بهم دوخته اند و پرند گا ن با منقار عشق نقا شی میکشند، فرشتگان با رنگین کمان نیاز عزم پرواز میکنند و قاصدی با صدای نا امیدی جبراییل را صدامیزند که بگو خانه خدا کجا است ؟ وقتی که قانون نباشد

در یکی از روزهای سخت جنگ جهانی دوم ، چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس باید در یک جلسه بسیا ر مهم ومحرما نه که سر نوشت جنگ را رقم میزد شرکت میکرد اما بعلت مشغله زیاد چند دقیقه دیر کرده بود، به راننده ا ش دستور میدهدکه من را زود به این جلسه برسون، راننده نیر به خاطر اهمیت موضوع از بیراهه وارد یک خیابان عبور ممنوع شده و از بخت بد ایام با پلیس روبه رومیشود و پلیس فرمان ایست داده و برگ جریمه را اماده نگارش میکند ، راننده خودرا معرفی و موضوع را نیز توضیح میدهد ، اما پلیس بیان میکند که هم شما و هم نخست وزیر و هم ماشینش را بدرستی می شناسم و جلسه راهم خیلی مهم میدانم اما باید قانونم را اعمال کنم ،چرچیل که ناظر ا ین فرایند است از پلیس میخواهد که لااقل برگ جریمه را به اسم اوبنویسد که مامور پلیس این راهم رد کرده و میگوید امکان ندارد و راننده متخلف باید جریمه شود، اما شما میتوانید پول جریمه را از جیبت بپردازید.

برگ جریمه تسلیم راننده میشود و نخست وزیر به راننده دستور میدهد که سریع برگرد تا ا ز مسیر مجا ز عا زم محل جلسه بشویم ، وی فورا سیگا ر برگش را روشن وبا لبخند رضا یت به راننده میگوید که حالا دیگر اطمینان پیدا کردم که ما درجنگ پیروز میشویم ، راننده با تعجب از ا ومی پرسد ما که هم جریمه شدیم، هم بموقع به جلسه نرسیدیم و هم مجبور به تغییر مسیر شدیم ، چطور شما نوید پیروزی در جنگ را میدهید؟

چرچیل اظهارمیدارد :در حالیه جنگ ادامه دارد ، راکت هواپیماهای دشمن برروی مردم می بارد و ا وضاع مملکت در حال غیر عادی است ، اما خوشبختانه قا نون در خیابانهای لندن به دقت رعا یت میشودو ا ز بی قا نونی خبری نیست ، پس ما پیروزیم و همینطور هم شد و وی به مدد رعا یت قانون، برنده میدان مخاصمه سخت با رقییبان گردید .

با این مقدمه معنادار این پرسش در ذهن همه ما متبادر میشود که اگر درجا معه قا نون نباشد و یا باشد و رعایت نگردد چه میشود ؟

زبانها در کام خود نگران ،نای فریاد از گوشهای سنگین گرفته است،بین خواب و بستر شکراب شده ، ماه مسیرش را گم میکند، آفتاب تکلیف را فرا موش و آسمان بر زمین اخم میکند،خاک در غم گیاه عزاداراست ، داروغه دزدی میکند، محتسب گناهکار وواعظ فسق میفروشد ،چوپان همدم گرگ شده و روباه وعظ میخواند ،شب دیر پاشده و روز خواب آلود میشود،امید الزایمر میگیرد ویاس مبارزمیطلبد ،موش گربه را تهدید میکند وگرگ با بره صیغه برادری میخواند ،شب عشوه میکند و فیل روز نیز هوای هندوستان میکند

پیران با د بادک می پرانند وجوانان با عصا نجوای عارفانه دارند ،صالحا ن عزلت گزین و فاسقان معتمد مردم میشوند.دانایان برنا خانه نشین و پیران فرتوت چندبا ره استخدام میشودند ،اندیشمندان به غا ر پناه برده و بی خردان میدانداری میکنند ،ورود شایستگا ن ممنوع و مفسدان تقدس میا بند ،پد ر طبیعت فرزندا ن خودرا میخوردو گرگا ن برای گوسفندان دل میسوزانند،صومعه از پذیرش راهبه ها استنکاف کرده وماه وافتا ب و ا سمان و ستا رگا ن نیز روند محاسبه خودرا فراموش میکنند و نجوم فرمول محاسبه حقوق مدیران سفله میشود،حافظ به میخانه نمی رود ، سعدی گلستان را منکر میشود،فردوسی نیز شاهنا مه را تقدیم افسانه کرده ومولوی هم به اسمان ادب بی رغبتی مینما ید ،باباطاهر دوبیت نمیخواند و غزل همدلی را به جنگل عدم می فرستد ،ابو علی سینا همدان را تحریم و ملا صدرارا نیزا ز مسیر فلسفه منع میکند .

شنیدم شیرهم تصمیم دارد تولیت جنگل را به شغا ل بسپا رد ،به گمانم عقاب هم بلند آسمانهارا به کرکس واگذا ر کرده ، پلنگ محتاج کفتا ر و مکس هم ادای سیمرغ در می آورد.

نیش گرگ هم قادر به بریدن گلوی نا زک برده نیست ، گل لطافتش را به خا ر هدیه نموده وآهوان تیز پاهم هما ورد پیل شده است .نیکی لباسش را برقامت کژ بدی پوشا نده و تردید یقین را مغلوب خود کرده است .

دناعت به رنگ سخاوت در امده و تشخیص سخی و شقی مقدا ری دشوا ر میشود .

دیگر قتل یکنفر بی گناه با قتل همه بندگان خدا مسا وی نیست، کشتن وسر بریدن تفریخ میشود و حرمت خلیفه خدا هم شکسته میگردد.

خیرا در سایه سیئات قرار گر فته و حلال خدا حرام و حرام او نیز حلال میشود .

بزرگا ن خوار شده ، بیمقداران یا ر و نصیحت نیزعا ر تلقی میشود. صداقت درکام فراموشی اسیر و صفاحت شهره وعیا ر،فرعون اداعا ی خداییش تکرار میکند و سر منصو حلاج رهسپا ر دار میشود .چشم وگوش جای خودرا تعویض و دروغ ودورنگی ادا و اطوار میشوند .

مدال سادگی گردن اویز روباه و صداقت مکا ر میشود.راه و چاه همرنگ تباهی اصرار میشود.

عرش، فرش را توبیخ ،سلامت بلارا توشیح و نامردمی هم اقرار میشود .

دهقان فدا کا رپیر وزمینگیر ، چوپا ن دروغگو عزیز میشود،شنگول ومنگول گرگ میشوند وکوکب خانم دیگر میهما ن نوا زی نمیکند ،حسنک گوسفندانش رهاکرده و آبدا رچی شرکت میشود ، شیرین و فرها درا رها کرده و دوست جدید ی اختیار میکند.

سنگ دیگر صبور نیست دریا ازوارژه تیلگون شرم میکند ،آسما ن رنگ آبی را بیاد نمیا ورد،شب جامه ظلمت پا ره میکند ،چرخ روز پنچر شده واشک ابرها نیز جا ری نمیشود،ستا رگا ن درعزای کهکشان سمفونی غم بپا میکنند ،سنگواره ها خودرا به زمین میکوبد ،برکا ت عا زم هوا میشوند،قحطی بر فضای عالم خیمه زده وآتش آب را میسوزاند ،دل خاک سردمیشود وگل بر رخ سنگ میروید ، عفریت همدم آدم میگردد وانسانیت درقلب عدم پنهان میشود،شیطان هم برعهد خود پشت کرده و برجا نشین خدا سجده میکند.

گنجشکان درختان کوه را بهم دوخته اند و پرند گا ن با منقار عشق نقا شی میکشند، فرشتگان با رنگین کمان نیاز عزم پرواز میکنند و قاصدی با صدای نا امیدی جبراییل را صدامیزند که بگو خانه خدا کجا است ؟ وقتی که قانون نبا شد

پس بیائیم همه با هم پاسدار قانون باشیم .

چنین باد

سید حرمت الله موسوی مقدم

نظرات   

 
0 # دد 1395-05-25 22:28
این چرندیات چیه که منتشر می کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # همفکر 1395-05-26 11:09
سلام سید عزیز عزیز و اندیشمند
دلنوشتتون عالی بود و گویا و چه زیبا تشریح کرده بودید اوضاع جامعه ی خیالی اندیشه ات را! ولی سیدجان آنزمان باید سراغ خانه خدا را از جبرئیل گرفت که قانون نباشد وقتی قاون هست آنهم برگرفته از عقاید رهایی بخش اسلام و لی در زیر غبار زیاده خواهی و بی عدالتی مدفون شده و داروغه کیسه ها دوخته است . چه باید کار کرد ؟! باید سراغ خانه کی را از کی گرفت ؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # رحیم 1395-05-27 07:40
جناب (دد)این دل نوشته ای پرارزش و کیمیایی است نه چرندیات عزیز
توصیه میکنم یکبار همراه با یکی از دوستان مطلب رابه مطالعه کنید قطعا متوجه خواهید شد که چقدر عمیق وکابردی وبروز هست.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # کرم 1395-05-27 07:43
سلام: مطلب خیلی عمیق و پر مغز وزندانه ایست که مبتلابه همه ما است
آفرین بر تو سید اهل قلم.درودتان با د
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ایلامی 1395-05-27 07:46
سلام: واقعا که الان همین اوضاع در بخشی از جهان اینطوریه
وخیلی از معاریها و متدهای انسانیت و عقلانیت جابجا شده.
امروز دیگر تشخیص خادم وخائن راحت نیست. خدایتان نگهدارباد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 # ایلامی 1395-05-31 12:05
سلام: دنیای مد نظرتان در عصر خودمان متجلی شده است.
امید وارم که تعدادبیشتری از مردم واهل فهم این مطالب را مطالعه کنندو در اصلاح نقایص مو جود کوشا باشند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group