▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

پنجشنبه 1 فروردين 1398 Thursday 21 March 2019 14 رجب 1440

آخرین اخبار سایت

این آیت نمایان خدای حکیم

کبیر کوه (کور) ستاره ای فروزان بر تارک تاریخ زاگرس

سايت ويرا - این آیت نمایان خدای حکیم، در بهار با عطر، انگبین و شکوفه های شادی، در تابستان با سایه سار و نسیم دل انگیزش، فصل خزان با تقدیم تولیدات و تحفه های طبیعی و در زمستان نیز با جامه سپید و دهن گرم و دل سردش، دراوج تواضع، میزبان انسان ها،حیوانات، پرندگان، خزندگان و وحوش است.

 

کبیرکوه، چون رنگین کمانی آسمانی، از سمت شرق استان ایلام رخ نموده و تا منطقه گل گل و میشخاص در 20 کیلومتری ایلام خودنمایی می کند و تپه ماهورهای آن نیز تا مرز عراق پیشرفته است. رودخانه های بزرگ، سیاه گاو، سراب آبدانان، چینز، تختان، میمه، گل گل ملکشاهی، گنجه، سیکان، سراب دره شهر وآبشار هفت آسیاب بعنوان مظهر رحمت خدای سبحان، یکی از تحفه های شیرین کبیرکوه است که از سینه پا ک این سنگ سخاوتمند می تراود و بخش اعظمی از شهرستان های شمال و جنوب استان ایلام را منتفع و پس از آن وارد کشو ر عراق می شود.

آب، درکسوت پاکی و طها رت و مهر دخت مکرم رسول معظم خدا (ص) هدیه کبیرکوه است که در قالب آن، گل و بلبل و ریحون، لاله و لاچین و بابونه، سرو و صنوبر و کاشونه، گل رز، نرگس و شاه دونه، انجیر و انگور و هندونه، گوجه و خیا ر و رازیانه، خربزه و گرمک و افسونه و ترپ و تره و افشونه، گوهر و گشنیز و گل وارونه را ارزانی همسایگان خود می کند.

چشمه ها دائمی خونی ، انجیر ،کلاشکن ، نر سیل ، بو تک ، بردبل ، هشنو ،هلو نه ،النج ، تک تکو ، پلنگ او و حو ش حا ضر ی، لطف دیگر کبیر کو ه است که نثار بندگا ن خد ای میکند ، در طو ل سا ل عده زیا دی ازعشا یر و دامدا ران ، رهگذران و کو هنوردان با گشت وگذار در فضا ی فر خنا ک و مفر ح این رشته کو ه با برکت ، در کنا ر آب شیر ین و گو ارای این چشمه ها اطراق کرده ، دلی خنک نموده و خستگی راه را از تن برون میکنند که حفظ حیا ت صد ها گو نه از جا نوران ، پر ند گا ن و خزند گان و حشرات را نیز با ید بد ا ن افزود.

مسیر چهل کیلو متری شهر ستان آبد ا نا ن به دره شهر که سا ل 49 تو سط شر کت دی سرا برای مقا صد نظا می احداث شده است، با 190 پیچ و پیچک ازقا مت سترگ و مهیب کبیر کو ه عبو ر میکند و با جلو ه وجا ذبه ها ی قشنگ و روئیا یی خو یش، هر ایران گرد ی را به تمنا و تقا ضا ی فیض فر امیخواند.

در این مسیربه ظا هر سخت و صعب وآزاردهنده در فصل زمستا ن وبها ر،صدا ی شر شر ا ب و چک چک قطرات حیا ت آفرین، درلفا فه نرم و پردیس سپید مه ، نزول منگو له های برف بر سقف ما شینها، رقص تگرها ی فربه در بستر جا ده ،حرکت سراب آسای آب بر فراز مسیر عبو ر،طاقدیسها ی صیقلی یخ پیرامون مسیر،جیک وجک پرندگا ن سر ما زی و صدای سمفو نی پر ند گا ن مها جر،روح و جا ن ودل هر انسا ن با ذوقی را نوا زش میدهد.

تلو ن گلها ی بها ری، شمیم دل انگیز برکت بها ر،سرود روح پرورگنجشکها ی بو می،زاد آوری وشکوفه زایی درختا ن بلو ط و بنه وارجن،قبا ی سبز و فا خر خدا بر تن طبیعت،شا ق شا ق وخرامیدن کبک و تیهو ها و سجده شکر خزند گا ن به درگاه گردانند ه فصو ل و عشق بازی کورپه جو جها ی خو ش اندام،انسا ن را بیا د عظمت داداردادگررو امیدارد.

رویش درختچه ها ی نو نوارو تا زه با ر در فصل پا ئیز وتا بستا ن و میوها ی کمر آویزآنها در کنا ر مسیر آ بد ا نا ن به د ره شهر، مسا فران را به تنا ول این انعام الهی دعوت میکنند .

پلکان خدا در قاموس مه ماندگار،زیر گا م آدمهای شریف قرارمیگیرد و ابرهای آسمان نیز دست خود را تکیه گاه قرار داده تا ما بتو انیم میو ه مبا رک و بهشت باقی را از بوستا ن خدا بچینیم و ستاره سعادت را تو شه راه خو د سا ز یم

مسئو ل اداره منابع طبیعی شهرستان آبدانان، کبیر کو ه را ما یه ومنبع بر کا ت پا یدار و ما یه قوت قلب مردم منطقه دانست و گفت:این رشته کو ه با هیبت ،یکی ازعرصه های جنگلی است که با رویش و پرورش گو نه ها ی متنو ع جنگلی، شا مل درختا ن بلو ط، بنه،کیکم، زالزالک، گو ن، با دام ، ارجن ،به وانجیرو صد ها بو ته مفید ومثمر، زمینه تغذیه صدها هزار دام وطیوررا فرا هم کرده است .

یعقو ب عزیزی افزود:کبیر کو ه علاوه بر عرصه ها ی جنگلی و تا مین آب شرب کا نونهای جمعیتی پیر امو ن خود، در طول سا ل با رویش صدها گو نه گیا ها ن دارویی و خوراکی شا مل: کنگر، تره،پشمینه،پیچک، عنشق،آویشن، جا تره، پو نه کو هی،بلو ط، سقز،بنه، عسل ، پیشوک،پهنا مه ،ونکی ،گل زرد،بنجک ما شینه،تو له،شو که، کنا ر ،رازیا نه،گل هیرو، گل گا وزبا ن و کلشک و ما کیز،زمینه اشتغال فصلی صدها نفر از جوا نا ن بیکا ر را فراهم و سفره خا نواده ها را نیز متنوع و جذاب میکند

مسئو ل اداره محیط زیست شهر ستان آبدانان نیز گفت:کبیر کوه یک ذخیره بزرگ ملی و طبیعی و سر ما یه ما ندگا رملی است که علاوه بر تا مین تغذ یه ای ده هزار دام در طو ل سا ل،پنا هگا هی مطمئن برای گو نه های نا در حیات وحش منطقه نیز میبا شد .

احمدایمانی افزود:برابر بر سیهای کار بر دی و علمی تو سط کا رشنا سا ن اداره محیط زیست، هم اکنو ن ، گو نه های از کل و بز وقوچ و میش وحشی، گراز، خرس، گرگ، روباه،کفتا ر، پلنگ ، جو جه تیغی،گربه وحشی،خر گو ش وانواع پرند گا ن وخزندگان کمیا ب درزیستگاهها ی کبیر کو ه زند گی میکنند.

مسئو ل گروه کو هنو ردی بنا ر شهر ستان آبدانان نیز در این زمینه گفت:کبیر کو ه با این همه او صا ف و خصا یل بی بدیل طبیعی و خدا دادی، همه سا له میز با ن گروههای زیادی از کو هنوردان حر فه ای سر اسر کشو ر و حتی کو هنوردان و سخره نو ر د ا نی ا ز کشور های اروپایی نیز میباشد .

محمد حیدری افزود:مسیر های منحصر به فرد سنگ نوردی در سراب کبیر کو ه شنا سایی و بهسازی و با هزینه شخصی خو د،ر و ل کو بی شده است که به اقرار مر بیان و پیشکسو تا ن این رشته، ازنظر فنی و چشم اندازهای طبیعی در سطح کشو ر بی نظیر و یا کم نظیر است.

کبیر کوه(کور)با 163 کیلو متر طو ل، ا ز 20کیلو متری جنو ب غرب ایلام آغا زو تا دشتها ی شهر ستا ن اندیمشک در استا ن خو زستا ن قد کشیده است .

قداین کو ه سترگ ازنقطه صفردشت دره کو ب در جوار اندیمشک و پا علم شروع ود ر نقطه کان سیفی به اوج بلندای خودمیرسد واز سریر پر صو لت3200متری زیر گنبد کبو د، روح زمینیا ن را نوا زش مید هد.

به گفته زمین شنا سا ن ،جنس کبیر کوه ا ز نظر چینه شنا سی و بیو زونا سیو ن ، دارای ساز ند های متنوعی ما نند گرو،کژ دمی ،سروک و ایلام میبا شد که از کر تاسه فو قانی تا دوران چهارم زمین شنا سی ادامه داشته است .

سید رحمن شفیعی از مهندسین خبره زمین شنا سی گفت:کبیر کوه حا و ی سیلکها ی آهکی،آهکها مختلف ،چرپ ،کلو کو نیتی، آهکهای دانه ریزبا تنا وبی زیبا از مارن میباشد.

وی آهک کبیر کو ه را یکی از معروف ترین و بهترین آهکهای جها نی دانست و افزود:سا زند ایلام (کبیر کوه)با ضخامت 190متر ،شامل آهکها ی خاکستری دانه ریز با چینه بند ی منظم و لایه ها ی نا زکی ازسیلها شکل گر فته که ا ز قسمت پا ئین آن مقداری سیلک کن کرسیو نها ی آهکی(هما تیت)مو جود است که حا کی از انفصال رسو ب گردانی در فا صله با سا زندها ی زیر ین است که این سا زنده ها دارای د و رخسا ره عمیق و کم عمق است

این کا ر شنا س با سا بقه زمین شنا سی ادامه داد : سن سا زند ایلام(کبیرکوه) از نظر تاریخ ادوار زمین شنا سی ، سا نتو نین و تا کمپا نین است که بر روی انبوه گسترده ای از ذخا یر گا ز و نفت آرمیده است .

خدای بزرگ ومهر با ن را بخا طر این نعمت شیرین و با حلاوت شاکر و شکرگزاریم و از قادر متعال خواستا زیم که به همه ما فهم ودرک شکر گزاری نعمات الهی را عطا کند تا در کمال ادب و آراسته به اخلاق خدایی ، از این همه سرمایه سترگ طبیعی که ادامه حیات ما منو ط به وجو د انها است ،عا قلانه بهر ه مند شو یم .

چنین باد

سیدحرمت الله مو سوی مقدم

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group